Vår ordlista

VÅR ORDLISTA

Allmänna ordningsföreskrifter
Allmänna ordningsföreskrifter hör till de regler som kolonisterna ska följa enligt undertecknade arrendekontrakt. Ordningsföreskrifterna står att läsa i den Verksamhetsberättelse som delas ut i pappersformat inför varje årsmöte. Se också Detta gäller i Tanto norra koloniträdgårdsförening (nedan) som är ett komplement till Allmänna ordningsföreskrifter. Se även Regler.

Ansvar
Att vara kolonist innebär ett stort ansvar: att odla och sköta sin lott, att delta i föreningens åtaganden och utveckling och att följa de regler som finns för föreningens bästa. Men också att ta del av den information som ges via mejl och hemsida. Och inte minst att vårda den sociala gemenskapen som föreningslivet innebär.
Som blivande kolonist bör man räkna med minst fem timmars trädgårdsarbete per vecka. Och det är arbete som kräver en god fysik och en vilja att utveckla och dela med sig av sin kunskap.
Se Föreningsansvar och Medlem i föreningen.

Arbetsgrupper
De kolonister som anmält intresse att delta i olika aktiviteter har vi slagit ihop till två huvudgrupper, då många av uppgifterna är likartade och det är roligare att grupperna själva fördelar arbetsuppgifter sinsemellan och kommer med egna idéer. Kolonister som undrar över detta kan se utskick av Medlemsinformation för att informera sig.
1. Bygg- och reparationsgruppen. Här ingår även staketgruppen.
2. Fest- och jubileumsgruppen

Arrende och avgifter
Arrende är hyran för din lott som går till Stockholms stad. Medlemsavgiften går till föreningens drift och utgifter samt till Koloniträdgårdsförbundet och FSSK, nytt namn Stockholms Koloniträdgårdar.
Du får en faktura, som summerar dessa belopp. Betala fakturan i tid, senast 1 mars. Det finns möjlighet att betala fakturan i två omgångar med halva fakturabeloppet. Då betalas den andra hälften senast 31 augusti. Avgifter för nytillkomna medlemmar och uteblivna arbetsinsatser (städdagar) tillkommer löpande i förekommande fall. Om problem uppstår så kontakta kassören.

Arrendekontrakt
Arrendekontrakt är ditt avtal med föreningen. Du har i det förbundit dig att följa föreningens regler. Se Regler. Du ska behålla kontraktet som ett värdedokument och lämna tillbaka det till föreningen om/när du lämnar ditt medlemskap och därmed lotten.

Arv
Se Överlåtelse av lott.

Big Bag
Genomförs två gånger om året. Viktigt att tänka på inför Big Bag. Placera inget skräp utanför förrådshuset vid bollplan INNAN Big Bag börjat utan vänta till den utsatta tiden.
Inga plastsäckar med skräp får ställas vid sidan om de Big Bag-säckar som kommer att finnas utplacerade.
Plast, metall och trä m.m. sorteras var för sig i märkta Big Bag-säckar. Vid tveksamhet om var du ska lägga ditt skräp, fråga de som hjälper till.
Otympliga föremål, t.ex. möbler, måste demonteras till delar som enkelt får plats.
Skräpet ska vara anpassat till och gå att lätt lägga i uppsamlingskärlen.
Ingen kompost och inga grenar eller ris får slängas i samband med Big Bag-dagen.
Angående övrigt miljöavfall se: http://www.stockholmvatten.se/mobila#!/detta-kan-du-lamna

Biltrafik
Biltrafik inom koloniområdet är endast tillåten för frakter och lastning/lossning, ska ske omgående varefter man parkerar på parkeringsplatsen. För bilister med handikapptillstånd finns parkeringar även utefter Zinkens väg. Se även Parkering.

Brand och försäkring
Här är en länk till Koloniträdgårdsförbundet angående försäkring: http://kolonitradgardsforbundet.se/medlem/var-medlemsforsakring/
Koloniträdgårdsförbundet samarbetar med Folksam i försäkringsfrågor.
Alla medlemmar i föreningar som är anslutna till Koloniträdgårdsförbundet kan få 10 % rabatt på Folksams Fritidshusförsäkring. Ange vilken förening du är medlem i, när du tecknar försäkringen hos Folksam.
Alla medlemsföreningar omfattas automatiskt av en Föreningsförsäkring som omfattar egendomsskydd (dock ej byggnader), ansvar, rättsskydd, olycksfall och förmögenhetsbrott. Kostnaden för försäkringen ingår i medlemsavgiften som föreningarna betalar till förbundet. (Tanto norra koloniträdgårdsförening är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet.) Olycksfallsförsäkringen gäller när man råkar ut för en olycka när man utför någon syssla på uppdrag av föreningen. Det är alltså föreningen som är försäkrad, inte alla medlemmar i föreningen.

Brukaravtal
Mellan Staden (stadsdelsnämnden) och föreningen finns ett upprättat Brukaravtal. En förändring från tidigare år har gjorts när det gäller den slyrensning som föreningen hade att göra fortlöpande. Staden vill nu ta över det ansvaret. Däremot bör föreningen fortsätta plocka skräp som hamnat i närheten av gränsen mot parken.
Om föreningen missköter sin verksamhet, så kan brukaravtalet sägas upp. Styrelsen ser därför som en av sina uppgifter att bevaka att kolonisterna håller sig till givna regler, då förmånen att få odla ”mitt i stan” är allas vår angelägenhet.

Bygglov och byggråd
Att bygga på lotten betyder en mängd regler. Dessa finns på Stockholms stads hemsida, http://www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov/a-o-lanksidor/Kolonistuga/
Bygglovsansökan krävs för stugor, verandor och bodar. Men även för mycket annat och olagliga byggnationer måste rivas eller modifieras. Kontakta därför alltid styrelsen innan du påbörjar arbeten och så att du är säker på att även s. k. bygglovsbefriade konstruktioner verkligen är inom reglerna. Föreningen har uppdraget att ta de flesta besluten, men i vissa fall måste ansökan gå vidare. Observera att rivning och förändringar av utseendet på byggnationer också behöver tillstånd.
Kontakta informationsansvarig (lott 81) om byggfrågor och vad som gäller i vår förening.

Detta gäller i Tanto norra koloniträdgårdsförening
Detta är kompletterande regler till Allmänna ordningsföreskrifter och gäller också som riktmärke för de regler kolonisten i sitt arrendekontrakt har att förhålla sig till. De är en sammanställning av Stadsbyggnadskontorets byggregler och Tanto Norras regler. Liksom Allmänna ordningsföreskrifter finns de i Verksamhetsberättelsen som delas ut (i pappersformat) till samtliga kolonister varje år i samband med kallelse till årsmötet. Se Allmänna ordningsföreskrifter och även Regler.

Eldning
Eldning sker endast en gång per år, under vecka 18, i gemensam tunna.

Flisning
Varje höst genomförs flisning av större grenar/kvistar.
Följande gäller:
Material får läggas på resp. flisplats tidigast dagen innan. Kvistar och grenar får vara max 10 cm grova. Alla grenar skall vara avlövade. Solrosor, humle och annat ”slingrigt” material slammar igen flistuggen och kan inte tas emot. Inte heller ogräs, rens och löv. Detta hör hemma i komposten. Hallonris och grenar från svarta vinbärsbuskar får heller inte flisas eftersom de kan medföra spridning av skadedjur och växtsjukdomar.
Huvudansvaret för flisningen ligger på kolonist på lott 42. Men till flisningen behövs hjälp och det är en förutsättning för de kolonister som vill ta del av flisen att också hjälpa till med matningen av maskinen samt städning efteråt.
En mindre flismaskin (bensindriven) står i bollplansförrådet och kan användas av enskilda kolonister.
OBS! Rengöring efteråt nödvändig.

FSSK – Stockholms Koloniträdgårdar
Se SK (längre ner på sidan) 

Föreningsansvar
Som medlem i koloniföreningen följer också ett visst ansvar för att föreningen ska utvecklas och det innebär att alla bör delta i arbete som gäller föreningen, t.ex. som styrelsemedlem, kvartersombud eller deltagande i någon av arbetsgrupperna. Det stärker föreningen och skapar en självklar social gemenskap. Se Ansvar och Medlem i föreningen.

Föreningshuset
Regler för användning av föreningshuset finns anslaget innanför dörren. Där finns också en bokningslista. Den som bokar huset för privat bruk får gärna lägga en slant i sparbössan. Det som finns i köksskåpen är för föreningens aktiviteter, men man får naturligtvis använda glas, porslin och bestick. Diskning/torkning/uppställning efteråt förstås. Ta med eget hushålls-/toalettpapper vid fest.
För att kunna elda rätt finns instruktioner på väggen intill kaminen. Fråga granne eller kvartersombud om nyckel.

Försäkring
Se ”Brand och försäkring”

GDPR – Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).
Läs gärna mer på https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/sakerhet/klarar-foreningen-gdpr
Information finns även på Koloniträdgårdsförbundets hemsida.
För vår del innebär förordningen att man i ett medlemsregister t.ex. endast tar in de uppgifter som är nödvändiga för medlemskapet.
Det är också därför vi som förening inte vidareförmedlar namnen på våra kolonister i sociala medier/hemsida.

Gemensamma gångar (rågångar) och vägar
Gemensamma gångar ska rensas från ogräs och klippas av kolonister som har gränsen mot dem. Ogräs under staketen ska hållas efter kontinuerligt.
Rågångarna (allmänna gångar) tillhör föreningen, ska vara 100 cm breda och ska hållas klippta och fria från inväxande grenar, ogräs och blockeringar. Gränsgångar mellan lotterna ska vara 60 cm breda. Ytan arrenderas 50/50 av lottägarna, d.vs med 30 cm för vardera. Det är inte tillåtet att odla på de 30 cm som hör till den egna lotten. Gångarna sköts av kolonisterna som de gränsar till. Gränsgångar finns inte alltid mellan lotterna.

Grannsamverkan
Varje år förekommer inbrott, stölder och skadegörelse. Håll reda även på varandras lotter och om ni har återkommande gäster på lotten kan det vara en poäng att presentera dem så att inte grannarna börjar titta snett på barn och barnbarn!

Grannsämja – dialog
Var varsam med era grannar! Har ni växter som skuggar grannlotten? Eller invasiva rötter som gräver sig in på grannens planteringar? Hur är det med ogräset vid gränsen? Plantera inte buskar och träd (som kan växa sig stora) för nära gränsen. En grundtanke kan vara: skulle jag vilja vara granne med mig själv?

Grindar
Kolonisterna tar själva ansvar för de grindar som hör till lotten. Men har det blivit stor åverkan eller annan skada så tala med kvartersombudet.
Grindar till rågångarna ska skötas/målas av de kolonister som är grannar till rågångarna eller av de som inte har staket. Hör med ert kvartersombud. Se även Staket.

Gästodlare
Kan du inte själv sköta din lott under längre tid än en månad finns möjlighet att ha en gästodlare. Meddela styrelsen vem det är och för hur lång tid.
Föreningen kan hjälpa till med gästodlare från intresselista. På så sätt kan den personen få känna hur det är att ha och sköta en kolonilott. Styrelsen ska alltid informeras och om det gäller för en längre tid, så ska gästodlaren delta i föreningens städdagar och eventuella andra åligganden och då behövs kontaktuppgifter.

Hembud
I vårt avtal med Stockholms stad gäller hembudsförfarande vilket innebär att om du vill lämna din lott skall du hembjuda lotten till föreningen till det överlåtelsevärde som godkända värderare tar fram. FSSK:s, nytt namn Stockholms Koloniträdgårdar, värderingsutskott har tagit fram prislistor för värdering, som godkänts av kommunen. När du tagit del av och godkänt värderingen går erbjudandet vidare, först internt och därefter till intresselistan.
Det är inte tillåtet att själv ”sälja” lotten.

Hemsida
Tanto norra koloniträdgårdförening har denna hemsida med adress
http: www.tanto-norra.net.
Kolonist på lott 8 sköter den. Hör gärna av er till henne om förslag och idéer till innehållet.
Det har visat sig vara problematiskt med öppna sidor för spontana kommentarer (blir mycket spam i dem). Men en sluten Facebookgrupp har skapats för mer omedelbar kommunikation mellan kolonisterna. Den är av personligt slag och utgör inget forum för styrelsens eller föreningens allmänna information. För mer info, fråga lott 63. Se även Information och Medlemsinformation.

Hushållssopor och trädgårdsavfall
Sophämtning av sopor sker från soprummet i det gröna förrådet vid Tanto bollplan under perioden maj – oktober.
Övrigt ska sorteras och det som inte är aktuellt för Big Bag ska kolonisterna själva forsla bort. En del går att lägga i kommunens återvinningskärl (glas, tidningar, plast). Andra stora saker som inte hör dit kan man gå samman med andra om och gemensamt hyra bil/entreprenör för bortforsling.
Trädgårdsavfall ska komposteras.
Grenar och torrt ris utan rötter kan flisas i föreningens maskin eller i större flismaskin inhyrd på hösten. Se Flisning.
Farligt miljöavfall hanteras inte av föreningen. Läs mer om vad som är miljöfarligt avfall och var du kan lämna det: http://www.stockholmvatten.se/mobila#!/detta-kan-du-lamna

Information
Fortlöpande information skickas ut till samtliga via mejl. Anhöriga till kolonister utan mejladresser ombeds att ge vidare föreningens information till de sina. Styrelsen är tacksam om alla läser informationen omgående och tar vara på viktiga uppgifter och datum.
Endast ett utskick per år sker via post i samband med kallelsen och dagordningen till årsmötet. Utskicket innehåller även fakturan för arrende-/medlemsavgift samt Verksamhetsberättelsen.
Se även Medlemsinformation.

Kartan
Kartan i verksamhetsberättelsen är att betrakta som en orienterande karta och stämmer inte helt överens med vare sig kvm-proportioner eller precis gränsdragning. För exaktare gränsdragningar m.m. finns större kartor hos kartansvarig som uppdaterar vid förändring.

KO – Kvartersombud
I varje kvarter finns två kvartersombud, KO1 och KO2. De ansvarar särskilt för Städdagarna och Rundvandringarna. Och till dem kan kolonisterna vända sig om de har andra frågor av praktisk karaktär eller ge förslag till uppgifter på städdagen.
Rutinerna för städdagen:
KO samlar ihop städuppgifterna – i samspråk med styrelsen, där en påbörjad lista är med som en av utgångspunkterna.
KO fördelar städuppgifterna på medlemmarna för just sitt kvarter. Uppstår extra behov så fördelas arbetet på medlemmar ur andra kvarter.
KO håller koll och prickar av genomförda uppgifter.
KO ger även arbetsuppgifter åt de som inte kan komma på själva städdagen. Dessa uppgifter ska genomföras i nära anslutning till städdagen, antingen före eller efter, max 2 veckor.
Det innebär att de kolonister som inte kan arbeta på städdagen själva tar ansvar för att meddela KO, fråga om en arbetsuppgift och sedan anmäla till KO, när uppgiften är genomförd.
Två veckor efter städdagen så meddelar KO styrelsens kassör vilka som ska betala för utebliven medverkan. Kassören skickar då ut en faktura.

Kodlås
Alla lås, föreningens som privata, ska ha samma 4-siffriga kod. Detta för att säkerställa tillgängligheten t ex vid brand eller olycksfall.

Koloniträdgårdsförbundet
”Koloniträdgårdsförbundet är en partipolitiskt obunden sammanslutning för trädgårdsodlare i koloniträdgårdar, fritidsbyar, odlingslottsområden etc. Förbundets motto är Koloniträdgården – en trädgård för alla.
Koloniträdgårdsförbundet ingår i Fritidsodlarna, FritidsOdlingens Riksorganisation. De organiserar rådgivning till fritidsodlare i hela landet och har samarbete med trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar som äger rum på våren.
Kansliet når du på Telefon: 08-556 930 80 Mejl: kansli@koloni.org Besöks- och postadress: Brännkyrkagatan 91 ög, 118 23 Stockholm.

Kompostering
Att ha kolonilott innebär också att ta vara på allt naturen kan ge. En förutsättning för odlandet är att jorden/myllan är bra och den kan man göra själv – med lite arbete och framför allt tålamod. Föreningen ser det därför som en självklarhet med kompost i varje lott. Kurs i kompostering kommer att ges varje år. Stockholms stad har regler för hur olika komposter får göras.

Kontaktuppgifter
Nya kontaktuppgifter ska meddelas föreningen så fort som möjligt – till ordförande och kassör.

Medlem i föreningen
Föreningen är sina medlemmar. Det innebär att alla bör delta med aktivt engagemang i de olika uppgifter som finns i föreningen. Det kan handla om en plats i styrelsen, men utanför styrelsen finns andra ansvarsfulla uppgifter: kvartersombud, studieansvarig, intresselistan, värderar grupp, valberedning, odlingsrådgivare, olika arbetsgrupper m.m. Det är önskvärt att samtliga kolonister åtminstone vid någon period kan åta sig föreningsarbete av detta slag.

Medlemsinformation
Föreningen mejlar ut en aktuell Medlemsinformation efter årsmötet. Den består av detaljerade uppgifter med information om styrelsens sammansättning och fördelningen av arbetsuppgifter. I möjligaste mån finns även datum för städdagar, rundvandringar, Big Bag, flisnings dag, eventuella festdagar m.m. Medlemsinformationen bör sparas av kolonisterna som egna dokument, så att alla kan komma åt informationen, när man står frågande om vad som gäller. Se även Information.

Mejllistan
Mejllistan är till för kommunikation mellan föreningsmedlemmarna och med frågor/förslag som rör dem och föreningen. Det är inte meningen att använda listan till utskick som inte har med föreningens verksamhet att göra. Mejllistan uppdateras fortlöpande.

Miljödiplomering
Miljödiplomering görs i föreningen. Intresserade kan vända sig till Studieansvarig (lott 29) för mer information.

Miljöfarligt avfall
Se Big Bag. Allt går inte att lämna där. Läs mer om vad som är miljöfarligt avfall och var du kan lämna det: http://www.stockholmvatten.se/mobila#!/detta-kan-du-lamna

Nycklar
Vill du skaffa nyckel till förråd och toalett får du vända dig till nyckelansvarig. Se utskickad Medlemsinformation.

Ogräs
Håll undan ogräset! Låt det inte blomma och gå i frö, så det sprider sig till grannarna.
En del ogräsrötter/-frön bör inte komposteras, t.ex. kvickrot, kirskål, åkervinda, knölklocka. Bättre att lägga dem i påse och slänga bland hushållssoporna hemma.

Parkering
Vår förening delar parkeringsplatsen med Zinkens Odlarförening. Det finns en bom med kodlås till parkeringen. Parkeringen hålls öppen under sommartid fr. 15 april – 15 oktober. Om problem uppstår kommer bommen att låsas igen.
För Parkeringstillstånd se utskickad Medlemsinformation.
Fordon med handikapptillstånd får parkera på våra vägar förutsatt att man inte hindrar annan trafik.
Se även Biltrafik.

PUL
Se GDPR

Regler
Regler finns i tre grupper:
1. Arrendekontraktet
2. Allmänna ordningsföreskrifter. Egen sida i Verksamhetsberättelsen.
3. Våra egna regler, ”Detta gäller i Tanto norra koloniträdgårdsförening”. Egen sida i Verksamhetsberättelsen. Här är också inblandat en del viktiga regler och mått från Stadsbyggnadskontoret. Se ”Allmänna ordningsföreskrifter” och ”Detta gäller i Tanto norra koloniträdgårdsförening”.

Rundvandring
Rundvandringen görs 2 gånger per år – av KO och styrelsen. KO skickar ut eventuella anmärkningar per mejl till berörda.
Rundvandringen har två syften: dels att se om det finns frågor kring lottskötseln hos enskilda kolonister och utifrån dem ge råd och dels att se efter att våra regler efterföljs.
På hösten görs en uppföljande rundvandring, då ska anmärkningarna ha åtgärdats. Om någon kolonist vill att man tittar extra på ett problem så får man kontakta KO.
Styrelsen återkopplar till de kolonister som inte vidtagit åtgärder.
Det är viktigt att kolonisterna sköter lotterna, så att vi får behålla vårt arrendeavtal med staden.

Rågångar
Se Gemensamma gångar.

SK – Stockholms Koloniträdgårdar
Stockholms Koloniträdgårdar organiserar över 70 föreningar i Stockholms stad och dryga 7000 kolonister. Läs mer på deras hemsida

Skadedjursgrupp
Fortfarande förekommer en del problem med skadedjur. Vissa djur kan endast Anticimex ta hand om. Kolonisten är ansvarig för att kontakta dem. Bekämpning ingår i stugförsäkringen.
En skadedjursgrupp finns som man kan vända sig till. Kolla också länken:
https://www.blomsterlandet.se/Tips-och-artiklar/Tips-och-artiklar/Tradgard/Tradgard-ovrigt/De-10-basta-knepen-mot-radjur-och-annat-vilt/?query=10-basta&category=Tips-och-artiklar-general

Solpaneler
Har blivit bygglovsbefriade i allmänhet. Men detta gäller inte koloniföreningarna på Södermalm! Även här gäller kontakt med styrelsen för godkännande och bygglov från Stadsbyggnadskontoret.

Staket
Staketen ska målas om vart femte år och det är kolonisternas ansvar att det görs. De kolonister som inte har staket åläggs att måla åt de som har mycket staket, enligt KO:s arbetsfördelning.
Staketen måste fortlöpande underhållas och trasiga pinnar bytas ut.
Fortlöpande underhåll: för att inte alltför mycket smuts/alger/mossa ska samlas kan man lämpligen hålla efter med en hård borste.
Under städdagarna byts en del trasiga pinnar och reglar ut.
Under året kan även lottinnehavaren byta själv. Pinnarna finns i förrådet i soprummet vid bollplan samt i kvarter 4:s förråd.
För kontakt med Staketgrupp se ”Arbetsgrupper” i Medlemsinformationen.

Studier
Föreningen bedriver studier i samarbete med Studiefrämjandet. Flera studier drivs tillsammans med andra koloniföreningar i Tanto.
Kommande kurser mailas ut eller annonseras på anslagstavlorna och på hemsidan http://www.tanto-norra.net.

Stugförsäkring
Skadegörelse är inte ovanligt inom Tantolunden, så se till att stugan är försäkrad. Se ”Brand och försäkring”
Polisanmäl alltid inbrott!

Styrelsen
Styrelsen består av nio medlemmar, valda på ett eller två år. Två av dem är suppleanter. Styrelsemöten hålls en gång i månaden.

Städning
Obligatorisk. Frånvaro anmäls till kvartersombudet senast en vecka i förväg och man får då en uppgift (av KO) att utföra vid annat tillfälle inom närtid. Efter genomfört arbete anmäls till KO. Arbetet ska vara genomfört senast två veckor efter städdagen.
Den som inte utför sin uppgift eller uteblir debiteras en avgift på 500 kr.
Se även KO – Kvartersombud.

Toaletterna
Alla ansvarar för att toaletterna hålls rena. Det finns viss information på insidan av dörrarna.
Ansvarig för latrintömning se Medlemsinformationen. Medtag eget toapapper.

Träd och buskar
Parkens träd utanför och inom koloniområdet sköter parkförvaltningen. Vid synpunkter/problem kontakta ansvarig för trädfrågor, lott 84.
Självsådda parkträd på lotten med en omkrets upp till 15 cm får kolonisten själv ta bort, liksom egna frukt- eller prydnadsträd.
Parkträd, oavsett storlek, som växer utanför lotten och ”skuggar” får inte tas ner, utan frågan om detta går vidare till parkförvaltningen.
Egna träd och buskar får inte planteras närmare än två meter från lottens gräns för att rötterna inte ska sprida sig till grannens lott eller skugga. Plantera inte träd som riskerar att växa sig så stora att de blir problem för grannar eller dig själv.
Om träd ur skriften ”Leve koloniträdgården”:
”- – – Vid inköp av nya träd finns möjlighet att välja lågväxande sorter eller spaljéexemplar, som kan sättas som frukthäck vid sittplatsen eller längs husväggen. – – – En del träd är inte önskvärda i koloniträdgården. Det är våra skogs- eller parkträd, som med tiden växer ifrån småskaligheten, utvecklas till enorma volymer och blir ett bekymmer. De suger näring och stora mängder vatten från den egna och grannars lotter. De är svåra och dyrbara att avlägsna. Är det omöjligt att leva utan björk, lind eller gran kan man kompromissa genom att tukta träden till lagom volym, precis som i gamla barockträdgårdar på 1700-talet. – – – Ibland finns träd sedan koloniträdgårdsområdet kom till, en del har planterats och tillåtits växa sig stora under många decennier. Träden står ibland på enskilda lotter eller i deras omedelbara närhet. Det
kan vara en ensam ask, en värdefull ek, eller exemplar tillhörande ett sammanhängande bryn som skyddar mot Nordan. Gamla friska träd har ett egenvärde som uppskattas av många människor. Träden bör integreras i verksamheten på gott och ont och får inte fällas utan föreningens och markägarens tillstånd.”

Uppsägning (från föreningen) av kolonist
I varje arrendekontrakt finns det kriterier för hur uppsägning ska gå till och vad som kan leda till uppsägning. Varningar ska ges av styrelsen innan dess och det är sällsynt med uppsägningar, då varningarna brukar leda till rättelse.
Det är först efter några år som föreningen får en uppfattning om kolonistens intresse för odling och engagemang i föreningen. Vart femte år har föreningen möjlighet att inte förlänga kontraktet för kolonister som inte uppfyller de krav som ställs på medlemskapet.

Uppsägning (från kolonist) av lott
Meddela styrelsen om du vill säga upp medlemskapet (och därmed lottinnehavet). Du får då en blankett att fylla i och processen med värdering och att hitta ny kolonist tar vid. Se Hembud och Överlåtelse.

Vatten
Eventuella fel på vattenposterna ska anmälas till vattenansvariga omgående. Öppna kranarna till höstens/vinterns avstängning och stäng av dem till våren. Alla får meddelande om när.
Häng inte kanna eller slang på kranarna. Kranarna tar lätt skada och blir dyra att reparera.

Överlåtelse av lott
Kolonisterna i Tanto Norra Koloniträdgårdsförening arrenderar lotterna.Överlåtelse sker då lotterna byter innehavare. Den nya innehavaren betalar då tidigare innehavare vad lotten värderats till. Lotten ska överlämnas i städat skick: utan möbler, verktyg o. dyl. om man inte gör annan överenskommelse.Överlåtelse till vuxna ”barn” är möjligt men förutsätter att den som ska överta står på intresselistan, visat odlingsintresse och aktivt deltagit i lottskötseln under 5 års tid.Vid dödsfall går värdet av kolonilotten till dödsboet. Men om man ärver en släktings kolonilott betyder det inte att man också automatiskt ärver arrenderätten. Denna tillhör föreningen. Styrelsen gör en bedömning om man är en lämplig medlem. Arvtagare kan alltså få överta arrenderätten om ett odlingsintresse finns och hen har deltagit i lottens skötsel under tidigare år. Ett engagemang i föreningens andra uppgifter är också meriterande. Arvtagare måste uppfylla de kriterier som gäller för kolonisterna i Stockholm.