Regler i Tanto Norra

Detta gäller i Tanto norra koloniträdgårdsförening
Sammanställning av Stadsbyggnadskontorets byggregler och Tanto Norras regler

Stuga. Yttermått max 10 kvm, max 3 m hög från mark till taknock. Kontakta styrelsen för bygglov.
Avlopp från stugan är inte tillåtet.
Avstånd till grannen. Stadsbyggnadskontoret måste godkänna om stuga får stå närmare tomtgränsen än 4,5 m. Även berörd granne ska godkänna om placering av stuga eller bod är 2 – 4,5 m från tomtgränsen.

Veranda eller bod. Yttermått max 3 kvm. Man kan välja mellan bod eller veranda, inte båda. Styrelsen ger
bygglov för fristående bod. Bod i anslutning till huset och veranda kräver bygglov från Stadsbyggnadskontoret
och godkännande från styrelsen.
Växthus. Växthus med max yta 5 kvm och max höjd 1,5 meter från marken får uppföras permanent.
Trädäck. Max 10 kvm till ytan. Högst 0,5 m över mark – gäller genomsnittet mellan det lägsta och högsta måttet på marken. Kontakta styrelsen innan du bygger.

Plank. Ett plank är en tät konstruktion som har mindre tomrum mellan brädorna än brädan är bred.
Max 1.10 m över mark. Högre kräver bygglov från Stadsbyggnadskontoret och godkännande från styrelsen.
Spaljé. En spaljé ska i sin konstruktion ha mer tomrum mellan brädorna än brädan är bred.
Pergola får ej ha permanent tak. Markis som kan rullas av och på är tillåtet.
Mur/stödmur. Murar och stödmurar är täta inhägnader som kräver bygglov om de är högre än 0,5 m.
Solfångare. Kräver bygglov oavsett storlek.

Rågångar är huvudvägar genom kvarter och utmärkta på kartan. De tillhör föreningen, ska vara 100 cm breda
och ska hållas klippta och fria från inväxande grenar, ogräs och blockeringar.
Gränsgångar mellan lotterna ska vara 60 cm breda. Ytan arrenderas 50/50 av lottägarna, dvs med 30 cm för
vardera. Det är inte tillåtet att odla på de 30 cm som hör till den egna lotten. Gångarna sköts av kolonisterna som de gränsar till.

Träd och buskar. Tänk på sluthöjd, bredd och beskärning. Grannens lott ska inte bli skuggad. Grenar och rötter
får inte växa in över eller på grannens lott.
Vilda träd. Låt inte vilda träd växa upp. Större träd är kommunens ansvar och får inte röras.
Ogräs. Enligt stadgarna ska kolonisterna hålla efter ogräs och invasiva växter. Det gäller även rötter. Klipp ner vilda prästkragar, gullris m.m. innan de går i frö.

Staket och grindar. Staket och grindar är gemensamt ansvar. Kolonist som har staket ansvarar för att det är rent och ogräsfritt under staketet hela säsongen. Staket mellan lotterna är inte tillåtet.

Städdag. Obligatorisk närvaro på alla städdagar. Förhinder meddelas senast en vecka före till kvartersombud.Man får då en arbetsuppgift att utföra vid annat tillfälle. För utebliven arbetsuppgift debiteras 500 kronor.

Eldning. Eldning – endast torrt trädgårdsavfall! – får bara ske veckorna 18 och 40. Vid torrt väder kan eldningsförbud råda. Undvik helst att elda. Kompostera/ flisa är mer miljövänligt. Grillning med grillkol tillåten.

Föreningshuset. Regler för användning av föreningshuset finns anslaget innanför dörren.

Parkering på vägarna i området är inte tillåten. Undantag för handikapptillstånd. Transporter ska ske med omgående lastning/lossning. Parkeringsplats vid Zinkens väg (entrén). Tillstånd fås av föreningen liksom kod till bommen.

Undvik konflikter. Rådgör med grannen, lyssna och visa hänsyn både vad gäller växtlighet och ljudnivåer med mera.

December 2020