Vår ordlista/Föreningsinformation

Allmänna ordningsföreskrifter
Allmänna ordningsföreskrifter hör till de regler som kolonisterna ska följa enligt undertecknade arrendekontrakt. Ordningsföreskrifterna står att läsa i den Verksamhetsberättelse som delas ut (digitalt fr o m 2024) inför varje årsmöte.

Se också Detta gäller i Tanto norra koloniträdgårdsförening (nedan) som är ett komplement till Allmänna ordningsföreskrifter. Se även Regler.

 

Ansvar
Att vara kolonist innebär ett stort ansvar: att odla och sköta sin lott, att delta i föreningens åtaganden och utveckling och att följa de regler som finns för föreningens bästa. Men också att ta del av den information som ges via mejl och hemsida. Och inte minst att vårda den sociala gemenskapen som föreningslivet innebär.

Som blivande kolonist bör man räkna med minst fem timmars trädgårdsarbete per vecka. Och det är arbete som kräver en god fysik och en vilja att utveckla och dela med sig av sin kunskap.

Se Föreningsansvar och Medlem i föreningen.

Arrende inbetalas förskottsvis 1 mars (resp. 1 september för den som delar upp betalningen).

Arrende är hyran för din lott som går till Stockholms stad. Medlemsavgiften går till föreningens drift och utgifter samt till Koloniträdgårdsförbundet och SK.

Du får information om hur mycket du ska betala i arrende och medlemsavgift via mail i januari-februari och behöver betala senast 1 mars. Det finns möjlighet att betala fakturan i två omgångar med halva fakturabeloppet. Då betalas den andra hälften senast 31 augusti. Avgifter för nytillkomna medlemmar och uteblivna arbetsinsatser (arbetsdagar) tillkommer löpande i förekommande fall. Om problem uppstår så kontakta kassören.

Arbetsdagarna: Obligatorisk närvaro.

Samling vid föreningshuset för planering av dagens arbete där även arbetsuppgifter delas ut. Under arbetstiden får man inte städa på sin lott!

Frånvaro anmäls till kvartersombudet (KO) senast en vecka i förväg och man får då en uppgift (av KO) att utföra vid annat tillfälle inom närtid. Arbetet ska vara genomfört senast två veckor efter arbetsdagen. KO måste informeras efter att ålagd uppgift genomförts. KO meddelar kassören om vilka som uteblivit. Kassören skickar då ev. faktura.

Den som inte utför sin uppgift, inte meddelar KO eller uteblir debiteras en avgift på 500 kr.

Till vårens arbetsdag ordnar ett av kvarteren korvgrillning/vegetariskt alternativ efter utfört arbete.

På höstens arbetsdag tar du med egen matsäck.

Kom gärna med förslag till kvartersombuden om åtgärder ni tycker behöver göras!

Under våra gemensamma arbetsdagar ska vi försöka se till att få hela Tanto Norra att bli fint och fixat.

Se även KO – Kvartersombud, rutiner.

Arrendekontrakt
Arrendekontrakt är ditt avtal med föreningen. Du har i det förbundit dig att följa föreningens regler. Se Regler. Du ska behålla kontraktet som ett värdedokument och lämna tillbaka det till föreningen om/när du lämnar ditt medlemskap och därmed lotten.

 

Arv

Se Överlåtelse av lott

Big bag

Plats: vid förrådet uppe vid fotbollsplan.

Viktigt att tänka på inför Big Bag:

Placera inget skräp utanför förrådshuset vid bollplan innan Big Bag börjat utan vänta till den utsatta tiden.

Inga plastsäckar med skräp får ställas vid sidan om de Big Bag-säckar som kommer att finnas utplacerade.

Plast, metall och trä med mera placeras var för sig i märkta Big Bag säckar.

Vid tveksamhet om var du ska lägga ditt skräp, fråga de som hjälper till.

Inga otympliga föremål, till exempel möbler eller dylikt får lämnas. Allt måste sågas itu eller delas till lämplig storlek. Metalldetaljer skiljas från trä osv.

Så skräpet ska vara anpassat till och gå att lätt lägga i uppsamlingskärlen.

Inget impregnerat material.

Ingen kompost och inga grenar/ris/trädgårdsavfall får slängas i samband med Big Bag-dagen. Angående övrigt miljöavfall se: http://www.stockholmvatten.se/mobila#!/detta-kan-du-lamna

Biltrafik

Biltrafik inom koloniområdet är endast tillåten för frakter och lastning/lossning, som ska ske omgående varefter man parkerar på parkeringsplatsen. För bilister med handikapptillstånd finns parkeringar även utefter Zinkens väg. Korsningen Folke Wingårds väg och Julia Caesars väg är känslig för biltrafik då ett vattenrör av avgörande betydelse ligger nära vägytan och kan ta skada av tunga fordon. Se även Parkering.

Brand och försäkring

Här är en länk till Koloniträdgårdsförbundet angående försäkring: http://kolonitradgardsforbundet.se/medlem/var-medlemsforsakring/

Koloniträdgårdsförbundet samarbetar med Folksam i försäkringsfrågor.

Alla medlemmar i föreningar som är anslutna till Koloniträdgårdsförbundet kan få 10 % rabatt på Folksams Fritidshusförsäkring. Ange vilken förening du är medlem i, när du tecknar försäkringen hos Folksam.

Alla medlemsföreningar omfattas automatiskt av en Föreningsförsäkring som omfattar egendomsskydd (dock ej byggnader), ansvar, rättsskydd, olycksfall och förmögenhetsbrott. Kostnaden för försäkringen ingår i medlemsavgiften som föreningarna betalar till förbundet. (Tanto norra koloniträdgårdsförening är via Stockholms koloniträdgårdar, SK (f.d. FSSK) ansluten till Koloniträdgårdsförbundet.) Olycksfallsförsäkringen gäller när man råkar ut för en olycka när man utför någon syssla på uppdrag av föreningen. Det är alltså föreningen som är försäkrad, inte alla medlemmar i föreningen.

Bygglov och byggråd

Att bygga på lotten betyder en mängd regler. Dessa finns på Stockholms stads hemsida, http://www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov/a-o-lanksidor/Kolonistuga/

Bygglovsansökan krävs för stugor, verandor och bodar. Men även för mycket annat och olagliga byggnationer måste rivas eller modifieras. Kontakta därför alltid styrelsen innan du påbörjar arbeten och så att du är säker på att även s. k. bygglovsbefriade konstruktioner verkligen är inom reglerna. Föreningen har uppdraget att ta de flesta besluten, men i vissa fall måste ansökan gå vidare till Stockholms stad. Observera att rivning och förändringar av utseendet på byggnationer också behöver tillstånd.

Kontakta informationsansvarig (lott 81) om byggfrågor och vad som gäller i vår förening.

 

Detta gäller i Tanto norra koloniträdgårdsförening

Detta är kompletterande regler till Allmänna ordningsföreskrifter och gäller också som riktmärke för de regler kolonisten i sitt arrendekontrakt har att förhålla sig till. De är en sammanställning av Stadsbyggnadskontorets byggregler och Tanto Norras regler. De finns i Verksamhetsberättelsen som skickas ut digitalt till samtliga kolonister i år i samband med kallelse till årsmötet. Se Allmänna ordningsföreskrifter och även Regler.

Eldning

Gemensam eldning sker under våren. Om inte eldningsförbud råder så sker detta under vecka 18.

Det får inte eldas i utomhusspisar på egna lotten. Grillning gäller där.

Grillning med grillkol får ske året runt såvida det inte råder grillningsförbud.

Flisning

Varje höst genomförs flisning av större grenar/kvistar.

Kvistar och grenar får vara max 10 cm grova.

Följande får inte lämnas till flisning:

Solrosor, humle och annat ”slingrigt” material (slammar igen flistuggen) Det kan klippas o komposteras.
Ogräs, rens och löv. Detta hör hemma i komposten.
Hallonris och grenar från svarta vinbärsbuskar får heller inte flisas eftersom de
kan medföra spridning av skadedjur och växtsjukdomar.

Material får läggas på resp. flisplats tidigast dagen innan.
Huvudansvaret för flisningen ligger på kolonist på lott 42. Men till flisningen behövs hjälp och det är en förutsättning för de kolonister som vill ta del av flisen att också hjälpa till med matningen av maskinen samt städning efteråt.

En mindre flismaskin (bensindriven) står i bollplansförrådet och kan användas av enskilda kolonister.

OBS! Rengöring efteråt nödvändig.

Föreningsansvar

Som medlem i koloniföreningen följer också ett visst ansvar för att föreningen ska utvecklas och det innebär att alla bör delta i arbete som gäller föreningen, till exempel som styrelsemedlem, kvartersombud eller deltagande i någon av arbetsgrupperna. Det stärker föreningen och skapar en självklar social gemenskap. Se Ansvar och Medlem i föreningen

 

Föreningshuset

Regler för användning av föreningshuset (se nedan) finns anslaget innanför dörren. Där finns också en bokningslista. Stearinljus m.m. får man köpa själv. Det som finns i köksskåpen är för föreningens aktiviteter, men man får naturligtvis använda glas, porslin och bestick. Diskning/torkning/uppställning efteråt förstås. Ta med eget hushålls-/toalettpapper vid fest.

För att kunna elda rätt finns instruktioner på väggen intill kaminen. Fråga granne eller kvartersombud om nyckel.

Regler för föreningshuset

 • Endast medlemmar i koloniförening kan boka föreningshuset. Det förutsätts att den som bokar också närvarar vid det bokade tillfället. Du kan inte boka för studentfester och liknande, där Du inte själv deltar.
 • Huset ska städas efter användandet. Lämna inga sopor.
 • Om Du använt grillen, ska den rengöras och ställas tillbaka på sin plats, bakom föreningshuset.
 • Även föreningshuset har grannar. Anpassa musikvolymen så att Du inte stör. Tänk på att inte grilla så att rök och os besvärar omgivningen. Om Du sprider ”guldvatten”, tänk på var Du står/sitter och vattna efteråt.
 • Rökning är inte tillåten i föreningshuset.
 • Det finns klappstolar och bord i gröna förrådet. De finns i utrymmet bredvid de två dassen, som man öppnar med husnyckel. Stolar och bord som lånas, ställs tillbaka i förrådet och får inte lämnas i föreningshuset.
 • Om Du använder kaminen, läs eldningsanvisningarna först.
 • Du får bara ha en bokning åt gången. Vid speciella tillfällen kan flera bokningar medges efter kontakt med styrelsen. Bokningen avser en dag plus städning dagen efter fram till kl.12.00.


Försäkring

Se ”Brand och försäkring”

GDPR – Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).

Läs gärna mer på https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/sakerhet/klarar-foreningen-gdpr

Information finns även på Koloniträdgårdsförbundets hemsida.

För vår del innebär förordningen att man i ett medlemsregister till exempel endast tar in de uppgifter som är nödvändiga för medlemskapet.

Det är också därför vi som förening inte vidareförmedlar namnen på våra kolonister i sociala medier/hemsida.

 

Gemensamma gångar, rågångar och gränsgångar

Gemensamma gångar ska rensas från ogräs och klippas av kolonister som har gränsen mot dem. Ogräs under staketen ska hållas efter kontinuerligt.

Rågångarna tillhör föreningen, ska vara 100 cm breda och ska hållas klippta och fria från inväxande grenar, ogräs och blockeringar. De är till för att kolonisterna ska kunna ta sig till sina lotter med diverse material utan att behöva gå över någon annans lott. Men också för funktionsnedsatta som har behov av rullstol eller rollator.
Gränsgångar mellan lotterna ska vara 60 cm breda. Ytan arrenderas 50/50 av lottägarna, dvs med 30 cm för vardera. Det är inte tillåtet att odla på de 30 cm som hör till den egna lotten. Gränsgångarna är till för att kolonisterna ska kunna sköta sin växtlighet från utsidan, plocka bär, rensa ogräs och beskära rötter och grenar. Gångarna ska skötas av kolonisterna själva. Grannar kan inte självsvåldigt bestämma att en gränsgång ska tas bort eller vara mindre i bredd. Gränsgångar finns inte alltid mellan lotterna utan har tillkommit genom praxis. Sådan praxis ska alltid respekteras.

Grannsamverkan
Varje år förekommer inbrott, stölder och skadegörelse. Håll reda även på varandras lotter och om ni har återkommande gäster på lotten kan det vara en poäng att presentera dem så att inte grannarna börjar titta snett på barn och barnbarn!

 

Grannsämja – dialog

Var varsam med era grannar! Har ni växter som skuggar grannlotten? Eller invasiva rötter som gräver sig in på grannens planteringar? Hur är det med ogräset vid gränsen? Plantera inte buskar och träd för nära gränsen, minst 2 meter från gräns. Vill du ha hjälp att hitta en bra placering, kolla gärna med odlingsansvarig innan du planterar. En grundtanke kan vara: skulle jag vilja vara granne med mig själv? Och tänk på att lotter kan byta innehavare, så gör sinsemellan inga egna avtal, som strider mot reglerna.

Grindar

Kolonisterna tar själva ansvar för de grindar som hör till lotten. Men har det blivit stor åverkan eller annan skada så tala med kvartersombudet.

Grindar till rågångarna ska skötas/målas av de kolonister som är grannar till rågångarna eller av de som inte har staket. Hör med ert kvartersombud. Se även Staket.

Gästodlare

Kan du inte själv sköta din lott under längre tid än en månad finns möjlighet att ha en gästodlare. Ett godkännande från styrelsen krävs.

Föreningen kan hjälpa till med gästodlare från intresselista. På så sätt kan den personen få känna hur det är att ha och sköta en kolonilott. Styrelsen ska alltid godkänna en gästodlare och om det gäller för en längre tid, så ska gästodlaren delta i föreningens arbetsdagar och eventuella andra åligganden och då behövs kontaktuppgifter.

 

Hembud

I vårt avtal med Stockholms stad gäller hembudsförfarande vilket innebär att om du vill lämna din lott skall du hembjuda lotten till föreningen till det överlåtelsevärde som godkända värderare tar fram. SK:s värderingsutskott har tagit fram prislistor för värdering, som godkänts av kommunen. När du tagit del av och godkänt värderingen går erbjudandet vidare, först internt och därefter till intresselistan.

Det är inte tillåtet att själv ”sälja” lotten.

Hemsida

Tanto norra koloniträdgårdförening har en hemsida med adress www.tanto-norra.net

Kolonist på lott 7b sköter den. Hör gärna av er till henne om förslag och idéer till innehållet.

Det har visat sig vara problematiskt med öppna sidor för spontana kommentarer (blir mycket spam i dem). Men en sluten Facebookgrupp har skapats för mer omedelbar kommunikation mellan kolonisterna. Den är av personligt slag och utgör inget forum för styrelsens eller föreningens allmänna information. För mer info, fråga lott 63. Se även Information och Medlemsinformation.

Hushållssopor och trädgårdsavfall

Sophämtning av sopor sker från soprummet i det gröna förrådet vid Tanto bollplan under perioden 1 maj – 31 oktober. Här får hushållssopor kastas, med undantag från matavfall. Matavfall får inte slängas i soprummet!

Övrigt ska sorteras och det som inte är aktuellt för Big Bag (se Big Bag) ska kolonisterna själva forsla bort. En del går att lägga i kommunens återvinningskärl (glas, tidningar, plast). Andra stora saker kan lämnas till Återvinningscentral.

Trädgårdsavfall ska komposteras. Se Kompostering

Grenar och torrt ris utan rötter kan flisas i föreningens maskin eller i större flismaskin inhyrd på hösten. Se Flisning.

Farligt miljöavfall hanteras inte av föreningen. Läs mer om vad som är miljöfarligt avfall och var du kan lämna det: http://www.stockholmvatten.se/mobila#!/detta-kan-du-lamna

Information

Fortlöpande information skickas ut till samtliga via mail. Anhöriga till kolonister utan mailadresser ombeds att ge vidare föreningens information till de sina. Styrelsen är tacksam om alla läser informationen omgående och uppmärksammar viktiga uppgifter och datum.

Även kallelse och dagordning till årsmötet, samt faktura för arrende-/medlemsavgift och verksamhetsberättelse kommer fortsättningsvis att skickas ut via mail. Den som fortsättningsvis vill få kallelse hemskickat i brev behöver meddela detta skriftligt till styrelsen. Beslut fattat på årsmöte 2023.

Kartan
Kartan i verksamhetsberättelsen är att betrakta som en orienterande karta och stämmer inte helt överens med vare sig kvm-proportioner eller precis gränsdragning. För exaktare gränsdragningar med mera finns större kartor hos kartansvarig, lott 50, som uppdaterar vid förändring.

KO – Kvartersombud

I varje kvarter finns två kvartersombud. De ansvarar särskilt för Arbetsdagarna och Rundvandringarna. Och till dem kan kolonisterna vända sig om de har andra frågor av praktisk karaktär eller ge förslag till uppgifter på arbetsdagen.

Rutinerna för arbetsdagen:

KO samlar ihop arbetsuppgifterna – i samspråk med styrelsen, där en påbörjad lista är med som en av utgångspunkterna.

KO fördelar arbetsuppgifterna på medlemmarna för just sitt kvarter. Uppstår extra behov så fördelas arbetet på medlemmar ur andra kvarter. KO håller koll och prickar av genomförda uppgifter.
KO ger även arbetsuppgifter åt de som inte kan komma på själva arbetsdagen. Dessa uppgifter ska genomföras i nära anslutning till arbetsdagen, antingen före eller efter, max 2 veckor före/efter.

Det innebär att de kolonister som inte kan arbeta på arbetsdagen själva tar ansvar för att meddela KO, fråga om en arbetsuppgift och sedan anmäla till KO, när uppgiften är genomförd.

Två veckor efter arbetsdagen så meddelar KO styrelsens kassör vilka som ska betala för utebliven medverkan. Kassören skickar då ut en faktura. Kassören är alltså inte ansvarig att själv ta reda på om kolonisten har utfört sin uppgift.

 

 

Kodlås

Alla lås, föreningens som privata, ska ha samma 4-siffriga kod. Detta för att säkerställa tillgängligheten till exempel vid brand eller olycksfall.

Koloniträdgårdsförbundet
Koloniträdgårdsförbundet är en partipolitiskt obunden sammanslutning för trädgårdsodlare i koloniträdgårdar, fritidsbyar, odlingslottsområden etcetera. Förbundets motto är ”Vi odlar i förening – för människa och miljö”.

Koloniträdgårdsförbundet ingår i FritidsOdlingens Riksorganisation (FOR) for.se De organiserar rådgivning till fritidsodlare i hela landet, bevakar fritidsodlingens intressen och samarbetar med trädgårdsmässan Nordiska Trädgårdar som äger rum på våren.

Kansliet når du på: Telefon: 018-15 26 00 och Mejl: ulf.nilsson@for.se
Besöks- och postadress: Ringvägen 9E, 118 23 Stockholm

Kompostering

Att ha kolonilott innebär också att ta vara på allt naturen kan ge. En förutsättning för odlandet är att jorden/myllan är bra och den kan man göra själv – med lite arbete och framför allt tålamod.

Som miljödiplomerad förening så ska alla medlemmar komposterar trädgårdsavfall på den egna lotten!

Kurs i kompostering kommer att ges varje år.

Alla som komposterar matavfall måste anmäla till miljökontoret (Stockholms stad). I samband med det får man reglerna, som framför allt handlar om behållaren. Det ska vara en isolerad behållare, s.k. varmkompost, med en viss storlek på ventilationshål mm.

Matavfall (vegetariskt eller animaliskt) får aldrig läggas i en öppen trädgårdskompost. Den främsta anledningen till det är att det drar råttor till sig, det är som att mata råttorna.

Kontaktuppgifter

Nya kontaktuppgifter ska meddelas föreningen så fort som möjligt – till styrelsen på mailadress: styrelsen.tantonorra@gmail.com

Medlem i föreningen

Föreningen är sina medlemmar. Det innebär att alla bör delta med aktivt engagemang i de olika uppgifter som finns i föreningen. Det kan handla om en plats i styrelsen, men även utanför styrelsen finns uppgifter: kvartersombud, studieansvarig, intresselistan, värderargrupp, valberedning, odlingsrådgivare, olika arbetsgrupper med mera. Det är önskvärt att samtliga kolonister åtminstone vid någon period kan åta sig föreningsarbete av detta slag.

Medlemsinformation

Föreningen mejlar ut en aktuell Medlemsinformation efter årsmötet. Informationen består av detaljerade uppgifter med information om styrelsens sammansättning och fördelningen av arbetsuppgifter. I möjligaste mån finns även datum för arbetsdagar, rundvandringar, Big Bag, flisningsdag, eventuella festdagar med mera. Medlemsinformationen bör sparas av kolonisterna som egna dokument, så att alla kan komma åt informationen, när man står frågande om vad som gäller. Den allmänna informationen återfinns även på hemsidan under rubriken ”Vår ordlista”. Se även Information.

 

Maillistan

Maillistan är till för kommunikation mellan föreningsmedlemmarna och styrelsen med frågor/förslag som rör dem och föreningen. Det är inte meningen att använda listan till utskick som inte har med föreningens verksamhet att göra. Maillistan uppdateras fortlöpande.

 

Miljödiplomering
Att aktivt verka för och värna om en bra miljö är en viktig del i kolonirörelsens verksamhet.

Vi är, sedan 2021, miljödiplomerade på grundnivå för 2021 – 2023 av Koloniträdgårdsförbundet.

Miljödiplomet visar att vi:

 • Utnyttjar resurser effektivt och minimerar användningen av ändliga resurser
 • Motverkar spridningen av miljöskadliga ämnen
 • Värnar om naturens mångfald och kretslopp
 • Tar ansvar för kommande generationers odlande

Som miljödiplomerade på grundnivå gäller följande för alla medlemmar i föreningen:

 • Alla utför någon form av kompostering eftersom det är önskvärt att få ett kretslopp i odlingen och överblivet växtmaterial är en resurs, både vad det gäller återvunnen näring och jordförbättring.
 • Alla som köper jord, köper ekologisk jord. Man tillsätter bara stallgödsel eller ekologiska godkända gödselmedel. Naturliga gödselvatten eller guldvatten används för tilläggsgödsling.
 • Miljöfarliga bekämpningsmedel får inte användas. Endast växtskyddsmedel som är godkända för ekologisk odling får användas.
 • Man håller sig informerad om invasiva arter och undviker att odla dem. Har man möjlighet så hjälper man naturen genom att gynna den biologiska mångfalden på lotten.
 • Man försöker främst att vattna på eftermiddag/kväll. Använd i första hand regnvatten om det är möjlig. Man använder hellre vattenkanna och punkt bevattnar med slang, än med spridare. Använder man spridare sätts den på väldigt låg spridning för att förhindra vattenförlust till luften. Har man möjlighet lägger man ut dropp- eller svettslang.
 • Vi eldar vid behov en gång per år, gemensamt i en tunna, som finns på två ställen i föreningen. Vid grillning används endast miljömärkta produkter.
 • Endast hushållskemikalier med låg miljöpåverkan används vid disk, tvätt och rengöring. Vid byggnationer och målning försöker man använda produkter som har låg miljöpåverkan. Man försöker också att undvika användande av engångsartiklar i plast och använder kraftigare och hållbarare sorters plast i trädgårdsartiklarna.

Årsmötet 2024 tog beslut att föreningen ska sträva efter att uppnå bronsnivå.

Miljögruppen kommer under april skicka ut en enkät till alla medlemmar. Syftet med enkäten är att få en bild av hur vi uppfyller miljökraven och samtidigt ge alla medlemmar information o vad vi behöver tänka på för att uppfylla miljökraven.

 

Miljöfarligt avfall
Se Big Bag. Allt går inte att lämna där. Läs mer om vad som är miljöfarligt avfall och var du kan lämna det: http://www.stockholmvatten.se/mobila#!/detta-kan-du-lamna

Nycklar

Vill du skaffa ny nyckel till förråd och toalett får du vända dig till nyckelansvarig, lott 60.

Ogräs

Håll undan ogräset! Låt det inte blomma och gå i frö, så det sprider sig till grannarna.

Allt ogräs kan komposteras men när det gäller till exempel kvickrot, kirskål, åkervinda, knölklocka, så bör man tänka på att:

 1. Låta dem ligga i en mellanlagringsstation (en hink, liten tunna etc.) några dagar, dvs tills de är fullständigt sladdriga och vissna. Då finns inget liv och ingen risk för återuppståndelse. Då kan man lugnt slänga det i komposten.
 2. Låta ogräset ligga i solen ett par dagar. Sen är det bara att lägga ner det i komposten
 3. Sköt komposten, alltså rör om en decimeter eller mer vid varje tömning.  Se t ex till att det finns lite jord mellan lagren och att det är balans mellan grönt och brunt och gult. Har du dessutom täckt väggarna i komposten, t ex kompostgaller , med någon täckväv är risken ännu mindre.

Parkering

Vår förening har under många år delat parkeringsplatsen med Zinkens Odlarförening. Just nu är det oklart om huruvida parkeringen ingår i vårt arrende, frågan behöver klargöras. Fram till dess använder vi parkeringen som tidigare. Vi har en bom med lås som inte fungerar just nu. Mer information kommer när vi vet mer kring detta

För Parkeringstillstånd ta kontakt med lott 42.

Gäster som parkerar här ska sätta en synlig lapp i bilen med nummer för den lott som de besöker.

Fordon med handikapptillstånd får parkera på våra vägar förutsatt att man inte hindrar annan trafik

Se även Biltrafik.

PUL – Se GDPR

Regler

Nedanstående regler ska samtliga kolonister följa.

Reglerna finns i tre grupper:

 1. Arrendekontraktet (finns hos varje kolonist.)
 2. Allmänna ordningsföreskrifter och Normalstadgar. Se föreningens hemsida Allmänna ordningsföreskrifter och stadgar SK
 3. Våra egna regler, finns i Verksamhetsberättelsen. Här är också inblandat en del viktiga regler och mått från Stadsbyggnadskontoret. Se Detta gäller i Tanto norra koloniträdgårdförening

Rundvandring

Samtliga lotter ska vara färdigstädade senast 14 juni. Vårens rundvandring blir 15 juni.

Bra om kolonisterna kan vara på lotterna under rundvandringen.

Varje kolonist ansvarar för att kolonilotten har en synlig skylt med lottnummer

Rundvandringen görs 2 gånger per år – av KO och styrelsen. Styrelsen skickar ut eventuella anmärkningar per mejl till berörda.

Rundvandringen har två syften: dels att se om det finns frågor kring lottskötseln hos enskilda kolonister och utifrån dem dels ge råd dels att se efter att våra regler efterföljs.

På hösten görs en uppföljande rundvandring, då ska ev. anmärkningar ha åtgärdats. Om någon kolonist vill att man tittar extra på ett problem så får man kontakta KO. Styrelsen återkopplar till de kolonister som inte vidtagit åtgärder.

Det är viktigt att kolonisterna sköter lotterna, så att vi får behålla vårt arrendeavtal med staden.

Rågångar

Se Gemensamma gångar.

Skadedjursgrupp

Fortfarande förekommer en del problem med skadedjur. Vissa djur kan endast Anticimex ta hand om. Kolonisten är ansvarig för att kontakta föreningens kontaktperson för skadedjur, lott 52. Bekämpning ingår i stugförsäkringen.

Vid frågor kan man vända sig till kontaktperson för skadedjur, lott 52.

SK – Stockholms Koloniträdgårdar  

”SK är en ideell sammanslutning för koloniträdgårdsföreningar som arrenderar mark i Stockholms stad och är anslutna till Koloniträdgårdsförbundet. I dag är vi ett 70-tal medlemsföreningar med tillsammans ca 7 000 medlemmar.” www.sthlmkoloni.se

Solpaneler

Har blivit bygglovsbefriade i allmänhet. Men detta gäller inte koloniföreningarna på Södermalm! Kanske kommer regeln att ändras i framtiden?

 

Stadgar

Samtliga kolonister har genom sina kontrakt skrivit under på att de kommer att följa föreningens stadgar och regler. Vilka dessa stadgar/regler är: se Regler.

 

Staket

Staketen ska målas om vart femte år och det är kolonisternas ansvar att det görs. De kolonister som inte har staket åläggs att måla åt de som har mycket staket, enligt KO:s arbetsfördelning.

Staketen måste fortlöpande underhållas och trasiga pinnar bytas ut.

Fortlöpande underhåll: för att inte alltför mycket smuts/alger/mossa ska samlas kan man lämpligen hålla efter med en hård borste.

Under arbetsdagarna byts en del trasiga pinnar och reglar ut.

Under året kan även lottinnehavaren byta själv. Pinnarna finns i förrådet i soprummet vid bollplan samt i kvarter 4:s förråd.

Studier

Föreningen har fr o m 2024 återigen en studieorganisatör, lott 52

Stugförsäkring

Skadegörelse är inte ovanligt inom Tantolunden, så se till att stugan är försäkrad. Se Brand och försäkring

Polisanmäl alltid inbrott!

Styrelsen

Styrelsen består av sju medlemmar, valda på ett eller två år. Två av dem är suppleanter. Styrelsemöten hålls en gång i månaden.

 

Toaletterna

Alla ansvarar för att toaletterna hålls rena. Det finns viss information på insidan av dörrarna.

Medtag eget toapapper. Ansvariga för latrintömning se ovan.

 

Träd och buskar

Parkens träd utanför och inom koloniområdet sköter parkförvaltningen. Vid synpunkter/problem kontakta ansvarig för trädfrågor, lott 84.

Självsådda parkträd på lotten med en omkrets upp till 15 cm får kolonisten själv ta bort, liksom egna frukt- eller prydnadsträd.

Parkträd, oavsett storlek, som växer utanför lotten och ”skuggar” får inte tas ner, utan frågan om detta går vidare till parkförvaltningen.

Egna träd och buskar får inte planteras närmare än två meter från lottens gräns för att rötterna inte ska sprida sig till grannens lott eller skugga den. Plantera inte träd som riskerar att växa sig så stora att de blir problem för grannar eller dig själv.

Om träd ur skriften ”Leve koloniträdgården”:

”- – – Vid inköp av nya träd finns möjlighet att välja lågväxande sorter eller spaljéexemplar, som kan sättas som frukthäck vid sittplatsen eller längs husväggen. – – –
En del träd är inte önskvärda i koloniträdgården. Det är våra skogs- eller parkträd, som med tiden växer ifrån småskaligheten, utvecklas till enorma volymer och blir ett bekymmer. De suger näring och stora mängder vatten från den egna och grannars lotter. De är svåra och dyrbara att avlägsna. Är det omöjligt att leva utan björk, lind eller gran kan man kompromissa genom att tukta träden till lagom volym, precis som i gamla barockträdgårdar på 1700-talet. Men även om de beskärs kan rötterna sprida sig in på grannens tomt och omöjliggöra odling.
– – –
Ibland finns träd sedan koloniträdgårdsområdet kom till, en del har planterats och tillåtits växa sig stora under många decennier. Träden står ibland på enskilda lotter eller i deras omedelbara närhet. Det kan vara en ensam ask, en värdefull ek, eller exemplar tillhörande ett sammanhängande bryn som skyddar mot Nordan.
Gamla friska träd har ett egenvärde som uppskattas av många människor. Träden bör integreras i verksamheten på gott och ont och får inte fällas utan föreningens och markägarens tillstånd.”

 

Uppsägning (från föreningen) av kolonist

I varje arrendekontrakt finns det kriterier för hur uppsägning ska gå till och vad som kan leda till uppsägning. Varningar ska ges av styrelsen innan dess och det är sällsynt med uppsägningar, då varningarna brukar leda till rättelse.

Det är först efter några år som föreningen får en uppfattning om kolonistens intresse för odling och engagemang i föreningen. Vart femte år har föreningen möjlighet att inte förlänga kontraktet för kolonister som inte uppfyller de krav som ställs på medlemskapet.

 

Uppsägning (från kolonist) av lott

Meddela styrelsen om du vill säga upp medlemskapet (och därmed lottinnehavet). Du får då en blankett att fylla i och processen med värdering och att hitta ny kolonist tar vid. Se Hembud och Överlåtelse.

 

Vatten

Eventuella fel på vattenposterna ska anmälas till vattenansvariga omgående. Öppna kranarna till höstens/vinterns avstängning och stäng av dem till våren. Alla får meddelande om när.

Häng inte kanna eller slang på kranarna. Kranarna tar lätt skada och blir dyra att reparera.

 

Värdering av lott

När en lott ska överlåtas/säljas till en ny kolonist, så görs först en värdering. Värderingen gäller byggnader på lotten, stuga, redskapsbod, med mera. Men värdering görs även för uppodlad mark, plantor, träd, buskar med mera. Avdrag görs för eftersatt trädgård.

Föreningen har egna värderare som utbildats i SK:s regi och som följer deras värderingsmallar. Avgående kolonist ska vara närvarande under värderingen och delge värderarna eventuella brister i hus och på lotten. Värderingen är inte liktydig med besiktning. Nya kolonisten kan om så önskas därför själv se till att en besiktning utförs.

Värderingen är också möjlig att få genom SK:s egna värderare.

 

Överlåtelse av lott
Kolonisterna i Tanto Norra Koloniträdgårdsförening arrenderar lotterna.

Överlåtelse sker då lotterna byter innehavare. Den nya innehavaren betalar då tidigare innehavare vad lotten värderats till. Lotten ska överlämnas i städat skick: utan möbler, verktyg o. dyl. om man inte gör annan överenskommelse.

Överlåtelse till vuxna ”barn” är möjligt men förutsätter att den som ska överta står på intresselistan, visat odlingsintresse och aktivt deltagit i lottskötseln under 5 års tid.

Vid dödsfall går värdet av kolonistuga, trädgårdsmöbler mm till dödsboet. Men om man ärver en släktings/anhörigs kolonilott betyder det inte att man också automatiskt ärver arrenderätten. Denna tillhör föreningen. Styrelsen gör en bedömning om man är en lämplig medlem.

Arvtagare kan alltså få överta arrenderätten om ett odlingsintresse finns och hen har deltagit aktivt i lottens skötsel under tidigare år. Ett engagemang i föreningens andra uppgifter är också meriterande. Arvtagare måste uppfylla de kriterier som gäller för kolonisterna i Stockholm.