Verksamhetsberättelserna

1984
Föreningens byggnadskommitté förde förhandlingar med berörda politiker och tjänstemän i Stockholm och byggnadslov för kolonistugor beviljades den 25 maj 1984. Stugornas storlek bestämdes till max 10 m2. Stugorna skulle byggas på plintar, och färgerna bestämdes till gul i olika nyanser, röd som liknar faluröd och naturgrön.

Ordförande: Gustaf Abrahamsson. Föreningen hade 85 medlemmar.
———————————————————————————————————————————

1985
En uppmätning och kartritning av Ligna området påbörjades i november och sanering på området verkställdes. Det innebar b.l. a att ny vattenledning installerades. Några lotter kom att delas och ett toaletthus planerades till våren 1986.
Nytt kontrakt mellan föreningen och fastighetskontoret skulle komma att tecknas. Efter kontraktsskrivning skulle föreningsstyrelsen ge ut kontrakt till varje medlem med en giltighetstid på 25 år. Sedan byggnadslovet beviljades hade 29 stugor byggts på området. Fastighetskontoret ansåg dock att det gick för sakta med byggandet.

Ordförande: Gustaf Abrahamsson. Föreningen hade 87 medlemmar.
———————————————————————————————————————————

1986
Kolonilotterna i Ligna har upprustats med staket och ny vattenledning. Några lotter har delats och andra har fått nya arealer. Uppförandet av toaletthuset har skjutits upp till 1987. I övrigt har vattenledningen kompletterats med nio nya tappställen. Nya stadgar och ordningsföreskrifter har tilldelats medlemmarna. Målning av staket har pågått under året.
Byggnadslov har under året beviljats till 35 medlemmar på området. Styrelsen uttryckte önskemål om att flera medlemmar skulle bygga under kommande år.

Ordförande: Gustaf Abrahamsson. Föreningen hade 85 medlemmar.
———————————————————————————————————————————-

1987
Vädret var inte så gynnsamt för kolonisterna ur odlingssynpunkt. Regn och svalt väder passade inte så bra med växtligheten. På den positiva sidan noteras att 33 nya grindar har tillverkats och monterats. Två nya hus, med toaletter, förrådsrum och soprum har tillkommit med Fastighetskontoret som entreprenör.
42 kolonistugor har byggts och en är under byggnad. Arrendekontrakt har skrivits dels mellan föreningen och fastighetskontoret för hela området och dels mellan föreningens styrelse och kolonimedlemmarna.

Ordförande: Gustaf Abrahamsson. Föreningen hade 86 medlemmar.
———————————————————————————————————————————-

1988
Enligt våra efterforskningar finns inget protokoll från årsmötet 1988, som hölls den 18 mars 1989. Aage Bytoft valdes till ordförande. Det fanns en motion från honom. Han ville att styrelsen skulle få i uppdrag att ansöka om tillstånd till och begära bidrag för att kunna abonnera på el-serviser inom koloniträdgårdsområdet. Motivet var att man skulle slippa använda gasol och fotogen. Med el skulle man kunna utnyttja stugorna bättre. Styrelsen hade bifallit motionen men det blev avslag på årsmötet.
Den 7 november skrev han till Fastighetskontoret, Egendomsavdelningen, Fritidsbyrån: ”Medlemmarna i Tanto Norra koloniträdgårdsförening har funnit biltrafiken och parkeringen inom koloniträdgårdsområdet störande och ofta onödigt”. Vi har gjort följande överenskommelse under årets höstmöte. Bilen ska bara användas för att transportera tyngre gods till området. All parkering ska ske på parkeringsplatsen nedanför området. Besökare ska alltid parkera på p-platsen. Aage Bytoft bad Fastighetskontoret godkänna överenskommelsen och medverka i dess genomförande och efterlevnad. Kolonisterna uppmanades anmäla inbrott till styrelsen så att man skulle få en överblick över situationen. Det var tydligen många inbrott i området.
————————————————————————————————————-

1989
Namnskyltarna på vägarna inom området avtäcktes under pompa och ståt den 29 juni 1989 med bl.a. släktingar till de namngivande personerna närvarande. Under året har två nya stugor tillkommit och därmed har området 53 stugor med byggnadslov.

Ordförande: Aage Bytoft. Föreningen hade 88 medlemmar.
——————————————————————————————————————————–

1990
Sommaren blev mycket gynnsam ur odlingssynpunkt.

Ordförande: Aage Bytoft. Föreningen hade 89 medlemmar.
——————————————————————————————————————————–

1991
Intresset att hålla området välskött under året har varit stort bland medlemmarna.

Ordförande: Aage Bytoft. Föreningen hade 89 medlemmar.
——————————————————————————————————————————-

1992
Nära 100 % av medlemmarna har målat staketen. Trappan från Zinkens väg och upp mot koloniområdet började byggas hösten 1992. Restaurering av trappstegen i backen upp mot Folke Wingårds väg påbörjades våren 1993. Båda trappreparationer har varit föremål för tuffa förhandlingar med Gatu- och fastighetskontoret.
Anslagstavlor för information inom området har satts upp. Mätarbrunn och vattenservice inom området har förorsakat extra kostnader och kolonisterna uppmanas till försiktighet och sparsamhet. Den långa och varma sommaren gjorde att det blev ett mycket gott odlingsår.

Ordförande: Lars Svensson. Föreningen hade 90 medlemmar.
———————————————————————————————————————————-

1993
De jordbundna trappstegen upp mot Folke Wingårds väg har färdigställts under senhösten. Staketet utmed trappan kommer att delvis bytas ut. Inspektion av området visade att de flesta medlemmar sköter sina lotter föredömligt men det finns också de som smygspikar och har rivningshot hängande över sig. Gatu- och fastighetskontoret uppges ha blivit tydligare och strängare när det gäller svartbyggen.
Sommaren blev rumphuggen som odlingssäsong. Försommaren var fin och resten skräp.

Ordförande: Lars Svensson. Föreningen hade 89 medlemmar.
——————————————————————————————————————————–

1994
Föreningen har sålt sex stugor, tre stugor har överlåtits och två lotter utarrenderats. I kolonikön fanns i slutet av 1994 ca 200 intressenter.
Räcket utmed Folke Wingårds väg har färdigställts. De flesta staketen målats men tyvärr har under året skadegörelse skett på grindar och staket. Detta har också åtgärdats. På Lignaområdet har det förberetts utökning av lotterna mot promenadvägen i samarbete med representant från Stockholms kommun. Representanter för styrelsen har lagt ned stort arbete på att göra ny mätning och rita nya kartor. Sommaren blev den varmaste någonsin och var gynnsam ur odlingssynpunkt.

Ordförande: Lars Svensson. Föreningen hade 89 medlemmar.
———————————————————————————————————————————-

1995
Föreningen har sålt fem stugor, en lott har överlåtits och två lotter har utarrenderats. I kolonikön fanns i slutet av 1995 ca 100 intressenter.
Markrevision av Lignaområdet har skett genom att staketet har flyttats ut till promenadvägen. Arealökningen blev 821 m2 och den totala arealen på området är numera 24363 m2. Nya områdeskartor har framarbetats av två kolonister inom föreningen. Sju nya medlemmar hälsades välkomna till föreningen.
Efter en kall och blöt vår blev det ännu en varm sommar. Under året har flertalet kolonister på Lignaområdet fått större odlingsytor.

Ordförande: Monica Wachtmeister. Föreningen hade 89 medlemmar.
——————————————————————————————————————————-

1996
Föreningen har sålt två stugor, överlåtit en och utarrenderat två odlingslotter. I intressekön fanns i slutet av 1996 89 personer. Inom föreningen valdes fem kvartersombud.
De flesta kolonister har satt upp nummerskyltar på sina stugor enligt årsmötesbeslut. Fyra anslagstavlor har satts upp och nytt staket höll på att byggas. Fem nya medlemmar har tillkommit under året. Sommaren var urkall och blöt men till slut blev det varmt och soligt. Under året har ett stort avfallsproblem avhjälpts. Gammalt skräp och komposteringsmaterial har avlägsnats från och utanför området.

Ordförande: Monica Wachtmeister. Föreningen hade 89 medlemmar.
———————————————————————————————————————————

1997
Föreningen har sålt fyra stugor och överlåtit en odlingslott. I intressekön fanns i slutet av året 120 personer. Samarbetet mellan söderkoloniföreningarna har stärkts genom deltagande i gemensamma möten. Det kommunala koloniträdgårdsrådet har upphört. En ny stadsdelsnämndsorganisation har inrättats.
Underhållsarbete med staketen inleddes under året och beräknades vara klart under 1998. Beredskapsbyrån stod för personal, som utfört arbetet. Parkeringsplatsen har fått en behövlig upprustning, och den K-märkta stenmuren har lagats av Parkförvaltningen. Fyra nya medlemmar har under året hälsats välkomna. Ett tiotal nya barn med sina familjer ingår i föreningen. Tillsammans med tidigare barn är de nu så många, att tanken på midsommarfest väckts.

Ordförande: Monica Wachtmeister. Föreningen hade 89 medlemmar.
———————————————————————————————————————————–

1998
Föreningen har sålt 14 stuglotter och två odlingslotter. I intressekön fanns i december 80 personer.
De 16 nya kolonisterna hälsades välkomna till föreningen. Frågan om ökad belysning vid förrådshuset intill fotbollsplanen har diskuterats med El- och parkförvaltningen. Underhållsarbete har påbörjats på förrådsbyggnaderna. P.g.a. inbrott och skadegörelse har samarbete med närpolisen inletts.
Sommaren var den blötaste på över 100 år. 254 mm regn föll under juni, juli och augusti. Enbart under juli föll 131 mm, och solen var en sällan skådad gäst. Det märktes på skörden och vattenräkningen. Festkommittén har arbetat i över ett år med förberedelserna för Tanto Norras 80-års jubileum den 19 juni 1999.

Ordförande: Monica Wachtmeister. Föreningen hade 88 medlemmar.
———————————————————————————————————————————-

1999
Föreningen har sålt tio lotter, två lotter har bytt ägare genom arv och tre lotter har bytt ägare internt. I intressekön fanns i december ca 80 personer. Under våren har det nya staketet färdigställts och förrådsbyggnaderna underhållits. Under året har detaljplanen för Tantoområdet fastställts. Tanto Norra får bygga bodar om högst 3 m2. Bygglov måste sökas. Däremot blev det ingen el i Tanto Norra. Förutom kvartersombud finns även odlingsrådgivare inom föreningen.
Sommaren var varm och vacker. Vattenräkningen blev hög. Jubileumsfesten blev fantastiskt lyckad Hemlagad mat, musikalisk underhållning, skärmutställningar över nuvarande kolonisters drömmar och en med historiskt perspektiv förhöjde stämningen. Vidare fanns en konst- och hantverksutställning med föreningsmedlemmarnas alster.

Ordförande: Monica Wachtmeister. Föreningen hade 90 medlemmar.
——————————————————————————————————————————–

2000
Föreningen har sålt fem lotter och överlåtit en genom arv. Flera kolonister har byggt bodar under året och tre stugor har rests. Kolonisterna längs Alfred Medins väg har arbetat med att hålla öppet och städat längs med parken. Där har det också kommit upp nya lampor. Även Tantolunden i övrigt har fått fler lampor. Tyvärr har det inte stoppat inbrott och skadegörelse inom koloniområdet.
Sommaren var otroligt blöt, vilket gav en låg vattenräkning. Hösten blev lång och mild. Så mild att det fanns rosor att plocka strax före jul.

Ordförande: Monica Wachtmeister. Föreningen hade 90 medlemmar.
———————————————————————————————————————————

2001
Föreningen har sålt tre lotter och överlåtit en lott. Styrelsen har beviljat fem bygglovsansökningar för redskapsbodar. Lott 8 och 9 har återigen delats och föreningen har därmed fått en medlem till. Lotternas yta har räknats om. Nya tydliga intresseanmälningshandlingar och informationsmaterial till alla på kölistan har sammanställts. Kodlås har köpts in till de grindar, som vetter mot genomfartsgångar. Styrelsen har hört sig för om möjligheten att få bygglov för ett föreningshus på översta delen av allmänningen. Svaret från stadsbyggnadskontoret är försiktigt positivt. Med anledning av Koloniträdgårdsförbundets 80-års jubileum deltog föreningen i arrangemanget Öppen koloni och höll lotterna öppna för allmänheten. Servering och guidad tur inom området.
Tyvärr har föreningen haft en del inbrott och skadegörelse. Polisen har informerats. Inga andra större problem än vårens vattenläckor och krångel med gamla rostiga avtappningskranar.

Ordförande: Marianne Ovesen. Föreningen hade 91 medlemmar.
———————————————————————————————————————————–

2002
Föreningen har sålt tio lotter, varav två sålts inom ägarnas familjer och två sålts till föreningsmedlemmar som bytt lott. Styrelsen har beviljat två bygglovsansökningar för redskapsbodar och två för stuga. Ytan på lotterna 30 och 31 har räknats om, varvid lott 30 har blivit större och lott 31 mindre. Kartan över hur lotterna är fördelade har ritats om. Information om internkölistan har gått ut till samtliga medlemmar. En namnskylt med Getgubbens trappa har satts upp på trappan vid lotterna 65 och 66 har satts upp. Birgit Liendeborg utsågs till årets kolonist.
Till skillnad mot tidigare år infördes närvarolista vid den gemensamma städdagen, vilket resulterade i att mer eller mindre hela föreningen deltog i aktiviteterna.
Inbrott och skadegörelse har varit ett gissel för flera kolonister även detta år. Året har handlat mycket om överlåtelser, både till nya och gamla medlemmar. Det har varit god ruljans på lotterna, och systemet med internkön har kommit igång bra.

Ordförande: Marianne Ovesen. Föreningen hade 91 medlemmar.
———————————————————————————————————————————-

2003
Föreningen har under året sålt fyra lotter och beviljat tre bygglovsansökningar för redskapsbodar. I augusti hade föreningen öppet hus för köande på intresselistan. Ett femtiotal personer kom och informerades om föreningen. Information och ritningar angående förslag till föreningshus har sänts till föreningens medlemmar. Ulf Gråberg utsågs till årets kolonist.
Inbrott, klotter och annan skadegörelse har varit ett än värre gissel än förra året. Förslag har väckts om att låsa alla grindar med kodlås under vissa veckor, då det är som värst. Styrelsen har också haft kontakt med stadsdelsnämnden för att minska de oönskade aktiviteterna på parkeringsplatsen.
Odlingssäsongen har varit god trots torkan. Våren var kall, och pollineringen av bär och frukt blev mindre bra. På högsommaren växte det bra i värmen.

Styrelsen, ordinarie ledamöter och suppleanter, har delat på ordförandesysslorna. Föreningen hade 91 medlemmar.
——————————————————————————————————————————-

2004
Föreningen har sålt fem lotter, varav en inom familjen. Styrelsen har beviljat två bygglovsansökningar för redskapsbodar och två för stugor. Under året fick föreningen klart med bygglovet till föreningshuset och kunde under hösten röja byggplatsen och gjuta plintar. En konstruktionsritning har skickats till stadsbyggnadskontoret. Bygget planeras fortsätta under 2005. Målning av staketen påbörjades. Eivor och Gunnar Strid utsågs till årets kolonister. I augusti arrangerades Öppen koloni, som blev en lyckad och uppskattad dag med många besökare.
Föreningshuset var årets stora projekt. Röjningen av allmänningen och gjutningen av plintarna slutfördes. Odlingssäsongen var den sämsta på många år.

Ordförande: Eva Israelsson. Föreningen hade 91 medlemmar.
——————————————————————————————————————————-

2005
Föreningen har beviljat två bygglovsansökningar för redskapsbodar och två för stugor. Två lotter nr 7 har delats till odlingslotter 7A och 7B. Lott 82 har avstyckats till en odlingslott med nr 83. Ett avtal med parkeringsbolag om tillgång till alla platser på parkeringen tillsammans med Zinken har upprättats. Anne-Catherine Krantz utsågs till årets kolonist. ”Den smarta trädgården” var koloniträdgårdsförbundets tema på trädgårdsmässan i Älvsjö i april. Två av föreningens kolonister bidrog med sin odlingskunskap.
Föreningshuset har varit även detta års stora projekt. Föreningens byggherrar har gjort ett fantastiskt arbete. I slutet på året var utsidan färdig och det mesta av interiören. Alla inblandade i aktiviteterna har arbetat ideellt. Huset var budgeterat till ca 70 tusen kronor och kostnader på 20 tusen har tillkommit. Men dessa 20 tusen har kompenserats genom donationer och kaffe- och plantförsäljning.
Våren var kall, några juliveckor med värme, regn i juli, torka i augusti och september. Men en lång och varm höst. Alltså inte den bästa odlingssäsongen.

Ordförande: Eva Israelsson. Föreningen hade 93 medlemmar.
—————————————————————————————————————————–

2006
Föreningen har beviljat en bygglovsansökning för redskapsbod och en för stuga. Fyra nya kolonister har hälsats välkomna till föreningen. Maria Kolokythas utsågs till årets kolonist. På årsmötet beslöts om ett brukaravtal med stadsdelsnämnden. Föreningshuset invigdes i maj och firades med dragspel och god mat. En skylt med föreningens logga avtäcktes. Arbete med trappa på utsidan och målning kvarstod.
Året har karaktäriserats av det fantastiska med att föreningen har ett eget föreningshus. Olika sammankomster har arrangerats för att visa upp föreningshuset. Inbjudna har varit grannföreningar, politiker, förbundets personal och stadsdelsnämndens representant.
Sommaren var otroligt het, och höstarna en av de varmaste på 100 år.

Ordförande: Eva Israelsson. Föreningen hade 93 medlemmar.
———————————————————————————————————————————–

2007
Styrelsen har beviljat en bygglovsansökning för redskapsbod och en för stuga. Fem nya kolonister har hälsats välkomna till föreningen. Katrin Johansson utsågs till årets kolonist.
Sju koloniföreningar på Södermalm planterade växter till minnet av Linnés födelse för 300 år sedan. Kommunen bekostade plantor och jord. Kolonister utförde arbetet. Växterna planterades på platsen nedanför parkeringen. Invigningen ägde rum vid föreningens plantering med Södermalms högsta politiker och musiker närvarande, klädda som på 1700-talet. Öppen koloni i juni bjöd på rundvandring och visning av Linnéträdgårdarna. Trots ösregn kom 20 personer. Även kolonistmarknaden i september drabbades av regn.
Föreningshuset var färdigbyggt och användes flitigt. En del arbeten kvarstod men föreningens medlemmar bidrog aktivt till att avsluta även dessa. Jakten på mördarsniglar intensifierades. Ett nytt system med återvinningssäckar har införts.
Många kolonister vittnade om att det växte dåligt. Det var en sval sommar. Squash och pumpor blev knappt färdiga. Persiljan trilskades. Fördelen med det svala vädret att snigelantalet hölls nere.

Ordförande: Eva Israelsson. Föreningen hade 93 medlemmar.
———————————————————————————————————————————–

2008
Styrelsen har beviljat en bygglovsansökning för kamininstallation. Fyra nya kolonister har hälsats välkomna. Årets kolonist blev Karin Hansson. Linnéträdgården fortsätter att underhållas av föreningens kolonister. Kantstenar har satts upp och trädgården har kompletterats med nya växter. Linnéåret är slut men Linnéträdgården består.
Bland medlemsaktiviteterna märks ett antal välbesökta medlemsträffar. Rundvandring genomförd av representanter från styrelsen och kvartersombuden i juni och september. Ljusfesten ägde rum den 23 augusti.
Föreningshuset har använts flitigt till styrelsemöten och som allmän träffpunkt. Många kolonister har också använt föreningshuset för privata möten och fester. Trädgårdsgruppen har fortsatt sitt arbete och gjort en trappa till huset och en fin rabatt runt huset. Föreningshuset har också fått kvalitetsintyg. Representanter från alla politiska partier i kommunen bjöds in med anledning av de hotande arrendehöjningarna.
Året betecknas som händelserikt. Enligt hörsägen ska arrendet höjas med 500 procent. Föreningen var initiativtagare till Peppar & Pumpa, skördefesten, som arrangerades den 30 augusti. Festen blev mycket lyckad inte minst tack vare en god planering av engagerade medlemmar.
Skörden blev inte vad den kunnat bli med undantag för rikligt med plommon och äpplen. Mördarsniglarna och getingarna trivdes trots olika åtgärder att reducera antalet.

Ordförande: Björn Holmström. Föreningen hade 93 medlemmar.
———————————————————————————————————————————–

2009
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten i föreningshuset. Styrelsen har beviljat bygglov för kamininstallation, mur och tillbyggnad av en bod. Ett flertal medlemsaktiviteter genomfördes. Föreningens 90-års fest hölls den 22 augusti på kvällen efter ”Testa Kolonilivet”. En mycket välbesökt aktivitet där många av föreningens medlemmar bidrog. Pengarna som inbringades ska bli en grundplåt till en resa till Wijs trädgårdar sommaren 2010. Festen blev mycket lyckad med uppvaktning av FSSK och näraliggande koloniträdgårdar samt Södermalms parkingenjör Kenneth Kempendahl. Årets kolonist blev Cornelia Öystilä.
Under hösten bildades en historiegrupp inom föreningen. Syftet är att ta fram upplysningar om Tanto Norras historia. 2019 fyller föreningen 100 år. I gruppen ingår Harriet Isetun, Lena Noréns, Kerstin Persson och Eva Sandborg.
Linnéträdgården har förtjänstfullt skötts under året. Trots sitt utsatta läge har den fått vara ifred. Snigelbekämpningen fortsatte under året, och mördarsniglar plockades flitigt av kolonisterna, speciellt i kvarter 1 som varit sniglarnas ”vattenhål”. Andra otrevligheter, som inträffat, har varit inbrott, vandalisering och skövling av skördar.
Två nya kolonister hälsades välkomna. Arrendeavtalen ska skrivas på under 2010. Föreningen har fått hjälp av FSSK:s jurister för att inte friskriva sig från besittningsrätten. Föreningen har haft representanter på en del möten om arrendeavtalen för att försöka förstå problemen. Inget avtal hade skrivits under vid årets utgång.

Ordförande: Björn Holmström. Föreningen hade 93 medlemmar.
———————————————————————————————————————————

2010
Föreningshuset använts till styrelsemöten och som samlingspunkt på städdagarna. Dessutom många medlemmar använt det till fester. Medlemsfika hade vi den 5 december och 7 mars. Ulf Gråberg tar hand om klippning av ligusterhäcken. Den vackra uteplatsen i väster har fått nytt bord och nymålad soffa.
Ordinarie årsmöte hölls 23 mars 2010 i kollektivhuset Maria Bangata 13.
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten.
Styrelsen har skrivit brev till alla politiska partier i stadsfullmäktige, stadsdelsnämnden och ett till Fortum angående situationen i Tantolunden och Drakenbergsparken. Bland annat föreslogs alkoholförbud efter klockan 22.00 och fler toaletter.
Mötet med KO för att förbereda arbetet på vårens städdag hölls 20 maj 2010.
Den 11 maj 2010 besiktigade parkingenjör Kennet Kempendahl och en arborist de träd som kolonister ville ha nedtagna. Efter deras stränga bedömningar togs en del grenar och träd ner i början av juni. De påpekade vikten av att hålla efter sly.
Styrelsen bjöd in Kenneth Kempendahl i november. Han informerade om kommunens ekonomiska neddragningar. Kommunen kommer inte att bekosta flismaskin i fortsättningen. Vi hoppas att han håller sitt löfte om staketrenovering i Ligna.
Linnéträdgården sköttes av Barbara Grabowska och Ulf Gråberg med bravur under året. Barbara gödslade innan säsongen startade och Ulf ordnade flis till gångarna. Lena Noréns rensade rabatter längs stenarna. Den hårda vintern tog kål på en del växter. Ett 20-tal nya köptes in och planterades enligt växtlistan på tavlan. Rabatten blommade som vackrast i början av juni och var en fröjd att skåda.
Även i år hade vi återvinningssäckar Big Bag i stället för container. Sopsepareringen fungerar allt bättre. I år har säckarna stått vid bollplanen både vår och höst, eftersom de inte fick vara i fred nere vid Getgubbens trappa.
Tanto Norras historiegrupp består av Gunnel Fleischanderl, Harriet Isetun, Katrin Johansson, Kerstin Persson, Eva Sandborg, Catherine Sundin och Ingegerd Sundlöf.
Städdagen skedde den 29 maj 2010, klockan 10.00-13.00.
Pia Ragnarsson, lott 46, blev årets kolonist.
Återvinningsdagar med Big Bag 30 maj och 17 oktober.
Rundvandring med styrelsen och KO 13 juni. Mötet mellan styrelsen och KO före vandringen.
Utflykt till Okelbo 7 augusti var arrangerad av Eva Israelsson. Parkingenjör Kennet Kempendahl från stadsdelsförvaltningen var med.
Tusen Trädgårdar 8 augusti. Jenny Bytoft på lott 35 höll sin lott öppen för besökare.
Möte vid Föreningshuset 21 augusti med anländning av en våg av stölder, skådegörelse och inbrott.
Skördefest på Stadsmuséet 11 september. Några av Föreningens medlemmar deltog aktivt i arrangemanget, som ordnades av kolonistnätverket ”Peppar och Pumpa”.
Städdagen 18 september och styrelsens uppföljning av vårens rundvandring.
Eivor Holsberg Torén och Rose-Marie Lundber utsågs att gå på FSSK:s årsmöte 18 maj.
Inga-Lill Franzén var ordförande på Södra Årstalundens årsmöte.
Följande kurser ordnades: mjölksyrning, trädbeskärning, ympning, värdering, murning, syrenbeskärning, styrelseverksamhet, miljödiplomering.
Föreningen har klarat sig från större vattenläckage.
Föreningen har köpt in Snigelfritt. Kampen mot mördarsniglar fortsätter.
Kaniner har setts i området och styrelsen har kontaktat stadens skadedjursgrupp.
Våren upptogs av arbetet med de nya arrendeavtalen. Den 27 maj lämnade Eivor Holsberg Torén in dem till Mats Christensson på stadsdelsnämnden för vidare befordran till arrendenämnden. Vi har fått nya ordningsföreskrifter. Nu får häcken vara högst 110 cm räknat från gångvägen.
Getgubbenstrappa blev äntligen färdig efter en del påstötningar från styrelsen.
En del medlemmar har lagat redskap, andra har börjat reparera staketen.

Ordförande: Eivor Holsberg Torén. Föreningen hade 92 medlemmar 2010-12-31.
En odlingslott är tillfälligt vakant.
——————————————————————————————————————————-

2011
Huset har använts till styrelsemöten och som samlingspunkt på städdagarna.
Dessutom har många medlemmar använt det till fester.
Bägge sofforna vid uteplatsen i väster är nu målade och ligusterhäcken börjar ta sig.
Två japanska lönnar har planterats i väster. En del verktyg för att hålla allt i fint skick har köpts in för presentcheckar på 90-årsdagen.
Ordinarie årsmöte hölls 24 mars i kollektivhuset Maria Bangata 13.
Föreningen hade 93 medlemmar 2011-12-31.
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten.
Staketmålarmöte med KO och styrelsen hölls 22 februari.
Kenneth Kempendahl och stadsdelens servicegrupp besiktigade staketet längs Hornsviksstigen 28 april. Tyvärr backade de från sitt löfte och vi fick ingen hjälp att byta ut staketet. De höll med pinnarna. Till slut fick vi dock hjälp att fästa stolpar i ett avsnitt. Kommunen byggde en fålla utanför lott 113:s grind.
Möte med KO för att förbereda arbetet på vårens städdag hölls 3 maj.
Jan-Ivar Ivarsson, lott 101 har anmält till SDN att musiknivån i Drakenbergs-parken utgör en sanitär olägenhet.
Kenneth Kempendahl guidade oss på Årsta holmar 19 maj.
Almarna längs lotterna 1-4 har troligen svartrost. Almsjukegruppen har ändå lovat att ta ner dem i vinter.
Barbara Grabowska har med hjälp av Ulf Gråberg och Gunnel Ljunggren hållit trädgården i fint skick. Alla som passerar kan njuta av den fina växtligheten.
Vi har fortsatt med Big Bag i ställer för container. Separeringen fungerar allt bättre. Även i år har säckarna stått uppe vid bollplanen både vår och höst, eftersom de inte fick vara i fred nere vid Getgubbens trappa.
Historiegruppen kontaktade de kolonister som producerade skärmutställningen till föreningens 80-årsjubileum i förhoppning om att den ska kunna digitaliseras och läggas ut på hemsidan. Vi skrev in utställningstexten och digitaliserade det omfattande bildmaterialet.
Inför sommaren gjorde vi en kort historik om föreningen och kolonirörelsen på svenska och engelska. Den sattes upp på de fyra anslagstavlorna.
En sammanfattning av föreningens verksamhetsberättelse för 2010 finns på Tanto norras hemsida under fliken Historiegruppen.
Vi planerar att intervjua fler kolonister.
Tanto norra genomförde under året tolv nattvandringar i syfte att bevaka våra lotter under speciellt utsatta nätter som Valborg och kring skolavslutningen 2-10 juni samt kring skolstarten 12-13 aug och 19-20 aug. Vi gick i grupper om tre personer
mellan kl. 21.00 ca 24.00. I våra starkt lysande oranga västar markerade vi vår närvaro. Totalt engagerades ett 30-tal medlemmar. Mats Lindroth var samordnare.
Lördagen 9 april informerades alla om staketmålningen. Lagning och målning av staketen pågick sedan en bra bit in på sommaren. Vi utförde ett stort arbete som vi alla kan vara nöjda med.
Städdag 14 maj kl. 10-13. Kvarter 1 lagade maten.
Barbara Grabowska, lott 8, blev årets kolonist.
Återvinningsdagar med Big Bag 15 maj och 16 oktober.
Rundvandring med styrelsen och KO 19 juni. Möte med styrelsen och KO före vandringen.
Sommarknytis vid föreningshuset 15 juli. Vi invigde Råtta-spelet, en gåva från Södra Årstalunden till oss på 90-årsfesten. Vi hade trevligt och roligt sommarkvällen.(En promenadorkester var planerad men ställdes in i sista stund.)
Loppis, försäljning av växter och kaffe på parkeringen 27 augusti inbringade 6 700 kronor och dessa ska användas till en resa i år. Samma dag deltog folk frånvår intresselista i en uppskattad rundvandring.
Peppar & Pumpa hade en kurs ”Kolonikockarna i Tanto norra” med Stefan Dehlén, Lena Israelsson och Eva Israelsson 28 augusti.
Städdag 17 september och därefter styrelsens uppföljning av vårens rundvandring.
Kerstin Persson och Rose-Marie Lundberg utsågs att gå på FSSK:s årsmöte 18 maj.
Inga-Lill Franzén var ordförande på Södra Årstalundens årsmöte.
Gardening conversation – startade 8 mars under ledning av Caril Behr. Kerstin Persson sammanställde info på engelska om kolonirörelsen.
Kompostering och jordförbättringskurs 25 maj med miljökonsulten Birgitta Sandström Lagercrantz. Innehöll allt från kompost till ekologisk odling av kaffe och bananer.
Att skapa i betong – 4 tillfällen med start 11 juni under ledning av Kjell Eklind.
Att ta hand om sitt hus – start 1 oktober. Tre träffar under 2011 och en återstår.
Lökvandring 10 maj med Ulf Gråberg, som berättade allt om lökar på sin fina lott.
Rosbeskärning 11 maj med Monica Wachtmeister. Konkreta och praktiska tips.
Kerstin Sigurd Hellander, studieansvarig, har haft täta kontakter med Studiefrämjandet och våra grannföreningar för att ytterligare utöka utbudet av kurser.
Våra värderare hade ett möte under våren 2011 för att fastställa gemensamma riktlinjer utifrån de nya värderingsverktyg som kommit från FSSK.
Två stora kostnader i år har varit målningen av staketen,
25 000 kronor och flismaskinen, 5 000 kronor.
Vi har tyvärr inte varit förskonade från skadegörelse och inbrott i år heller. Kulmen nåddes i december då flera hus fick dörrarna uppbrutna och i ett fall hade någon övernattat.
Den spanska skogsnigeln verkar vara här för att stanna. Viktigt att vi försöker vara på lotterna tidigt och sent för det är då vi kan upptäcka och förgöra sniglarna.
Gunnel lott 12 säljer Snigelfritt till självkostnadspris och hon är glad om vi köper och förvarar hos oss själva.
Reparation och målning av staket har överskuggat det mesta. Nu får vi försöka hålla efter och laga vartefter. Kommunen har blivit ”snålare” och ställer inte upp som tidigare, men lite pinnar kan vi få varje år.
Flismaskinen, som vi fått gratis förr, fick vi betala för själva i år.
Några gränser har justerats på kolonisternas begäran.
Vintern var snörik, våren kom tidigt och stannade. Juli var den torraste sedan 1959 och nederbörden var mindre än normalt. Hösten blev varm och varade ända in i december.

Ordförande: Eivor Holsberg Torén. Föreningen hade 93 medlemmar 2011-12-31.
———————————————————————————————————————————

2012
Föreningshuset har använts flitigt och tanken var att det skulle målas på vårens städdag men vädret tillät det inte. Huset har använts till våra styrelsemöten och varit hjärtat i matplaneringen vid städdagarna. Enskilda kolonister har lånat det för fester m.m. Under året har vi fått en försenad 90-årspresent i form av en stor flagga från Koloniträdgårdsförbundet. En flaggstång står nu på önskelistan.
Ordinarie årsmöte hölls 29 mars i kvarterslokalen, Maria Bangata 13.
Föreningen hade 93 medlemmar 2012-12-31.
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten.
Kenneth Kempendahl, Södermalms parkingenjör, kom på en trädvandring under senvintern. Några kolonister ville ha ner en del träd. Detta resulterade i att några kronor höjdes och vissa träd togs ner, bland annat tre stycken ovanför lotterna 110 och 111, som fick lite mer sol.
KO-möte 6 maj för att förbereda städdagen.
Vi var värdar för politiker som ville komma och diskutera framtidsfrågor 3 juni.
Visning av lediga lotter skedde 13 maj och 28 oktober.
Almarna längs lotterna 1-4 har tagits bort p.g.a. svartrost.
Styrelsen skrev till kommunen angående  Alfred Medins vägs dåliga skick. Vägen blev reparerad under senvåren.
4 april var Eivor Holsberg Torén och Ulf Gråberg på möte i Södra Tantolunden med Stadsbyggnadskontoret och Stockholms stadsmuseum.
Jan-Ivar Ivarsson lott 101 föreslog SDN att ordna cykelställ bakom transformatorstationen för att minska de sanitära olägenheterna.
Styrelsen har sagt ja till kamin på lott 90. Byggnadsnämnden beviljar bygglov.
Lott 57 har delats och lott 56 återuppstått som odlingslott.
8 augusti ett möte mellan nya kolonister och styrelsen.
Barbara Grabowska har det stora ansvaret för Linnéträdgården. Lite extrainsatser har gjorts på städdagarna. Alla som passerar Linnéträdgården gläds åt vår lilla ”pärla”.
Vi har fortsatt med Big Bag i stället för container. Även i år har säckarna stått uppe vid bollplanen både vår och höst eftersom de inte får stå ifred nere på Zinkens väg. Lite kämpigt för kolonisterna i Ligna men de är tappra.
Historiegruppen består för närvarande av tre personer, Harriet Isetun, Kerstin Persson och Eva Sandborg.
Vi har sorterat bildmaterialet från den numera digitaliserade 80-års utställningen som kommer att läggas ut på hemsidan. Vi har undersökt Stockholms Borgargilles arkiv samt haft kontakt med Länsmuseet i Stockholm och Nordiska Museets arkiv. Dessutom har ytterligare en kolonist intervjuats.
Folke Wingårds barnbarn har varit på besök.
Mats Lindroth höll i nattvandringarna förra året men avsade sig uppdraget i år och ingen har tagit upp hans fallna mantel. Förhoppningsvis kan vi återuppta den under 2013.
Medlems fika i föreningshuset 11 mars.
Städdag 12 maj kl. 10-13. Kvarter 2 lagade maten.
Kjell Eklind, lott 29, blev årets kolonist.
Återvinningsdagar med Big Bag 13 maj och 14 oktober.
Rundvandring med styrelsen och KO 17 juni. Möte med styrelsen och KO innan vandringen.
Lördagen 4 augusti gick vår trädgårdsresa till Enköpings trädgårdar.
En heldagsutflykt arrangerad av vår studieansvariga Kerstin S. H. Ett 30-tal kolonister deltog och resan var subventionerad med de medel som förra årets marknad gav. Vi reste med buss och fick två timmars guidning i de mycket vackra parkerna. Efter en god lunch fortsatte vi till Nykvarns hantverksby för fika och besök på utställningar och hantverk. Åter i Stockholm på kvällen, nöjda och belåtna med denna fina dag.
Vi hade två bord med sylt, marmelad, blommor och böcker på Peppar&Pumpas skördefest 8 september i Södra Årstalunden.
Städdag 17 september och därefter styrelsens uppföljning av årets rundvandring.
Flisning, som i år utfördes av vår gamle flisare Ivan Nyberg. Några kolonister bar fram material för att hålla nere kostnaden.
Några kolonister tillverkade i augusti ett flaggspel till Peppar&Pumpas marknad.
Skylten som Mats Lindroth gjorde på 90-talet sitter åter vid parkeringsentrén.
Kerstin Persson och Rose-Marie Lundberg utsågs att gå på FSSK:s årsmöte 23maj.
Flera kolonister hedrade Eivor Stridh genom att närvara vid hennes begravning.
Ikebanakväll 19 februari med Barbara Grabowska som inspiratör. Vi skapade tillsammans japanska växtarrangemang.
Att skapa i betong – tre tillfällen med start 9 juni under ledning av Kjell Eklind.
Pilflätnings kurs 26 maj med Britta Gussander som kursledare. Alla deltagarna gjorde en praktisk och vacker klätterväxtkon. Vi tackar Björn Sohrne som upplät sin tomt, trots att vi gjorde så många hål i gräsmattan!
Kurskväll om skadeangrepp på träd och buskar med Solveig Sidblad 18 juni. Vi fick lära oss det mesta som är värt att veta i ämnet.
Studiecirkel om biodling startade 13 november och fortsätter under 2013. Som ett led i denna cirkel var några av deltagarna på Stockholm Biodlarförenings årsmöte 22 november.
Vi har fått två nya värderare, Harriet Isetun och Barbara Grabowska.
Eva Israelsson har avgått som värderare.
Tyvärr har vi inte heller i år varit helt förskonade från inbrott, inbrottsförsök och skadegörelse,
Två sena kvällar på försommaren gick 5-6 personer under Barbaras ledning runt i området och letade upp och klippte spanska skogssniglar. Den kampen fortsätter och vi har fortfarande ”Snigelfritt” till självkostnadspris hos Gunnel Fleischanderl lott 12. Ulf Gråberg har gjort fiffiga snigelfällor.
Några gränser har justerats på kolonisternas begäran.
Vädret under odlingssäsongen kunde ha varit bättre och årets skörd var väl inte på topp.
Juni var den blötaste sedan SMHIs mätningar började.
Dock har det funnits många vackra dagar, då vi fått njuta av våra lotter och varandra.
Vi deltog i årets Peppar&Pumpa, men intresset från de flesta var inte så stort. Nästa år kanske vi ska hoppa över detta och satsa på gemenskap i föreningen.
Styrelsen har haft en del att brottas med, men har ett gott samarbete och tackar för 2012.

Ordförande: Eivor Holsberg Torén. Föreningen hade 93 medlemmar 2012-12-31.
—————————————————————————————————————————

2013
Styrelsemötena har hållits i huset. Många kolonister har lånat huset för fester och sammankomster.
Huset har varit medelpunkt på våra städdagar.
Tyvärr har en fuktskada i taket upptäckts men en tätning vid skorstenen har gjorts och det hela hålls under uppsikt.
En förbandslåda har köpts in och placerats på hyllan ovanför de stora fönstren.
Ordinarie årsmöte hölls 21 mars i kvarterslokalen, Maria Bangata 13.
Föreningen hade 94 medlemmar 2013-12-31.
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten.
Planeringen med KO inför vårens städdag gjordes i år via mejl.
9 juni var vi värdar för lokalpolitiker och FSSK:s Framtidsgrupp som ville komma och diskutera framtidsfrågor. Vi började med en rundvandring och visade bl.a. de nya bikuporna. En bra diskussion i föreningshuset. Politikerna stödde vår önskan om ekonomiskt stöd till flisningen.
Kenneth Kempendahl bjöds till  informationmöte om politikerträffen.
Södermalms SDF:s preventionssamordnare har ordnat två trygghetsmöten i Tanto/Drakenbergsområdet. Ann-Sofie Grip och Eva Sandborg har deltagit från oss.
Barbara Grabowska deltog i FSSK:s träff om hemsidor och sociala medier.
Trafikkontoret har börjat gräva för att sätta upp lampor längs Julia Caesars väg och pollare längs Folke Wingårds väg.
Visning av lott 104 skedde 16 november.
Linnéträdgården har som vanligt skötts av Barbara Grabowska, som fått stöd på städdagarna. Det har stulits en del växter i år och dessa har ersatts.
Återvinningssäckar Big Bag fungerar bättre för vart år. Vi har bara haft säckar uppe vid bollplan. Vår erfarenhet är att säckarna vid Getgubbens trappa inte lämnas i fred.
Historiegruppen har intervjuat kolonister, kollat arkiv och träffat företrädare för Eriksdalslundens redaktionsgrupp. Gruppens nuvarande medlemmar avslutar sin medverkan i historiegruppen i och med detta verksamhetsår.
Fröbytardag i Peppar&Pumpas regi 10 februari.
Medlemsfika i föreningshuset 10 mars.
Städdag 25 maj kl. 10-13. Kvarter 3 lagade maten.
Lena Karlsson, lott 50, blev årets kolonist.
En kväll i Årstalunden 10 juni.
Återvinningsdagar med Big Bag 26 maj och 6 oktober.
Rundvandring med styrelsen och KO 16 juni. Möte med styrelsen och KO innan vandringen.
11 juli samlades vi vid föreningshuset för en sommarfest. Alla tog med egen mat. Vi avslutade med Råttan-spelet, som gav många glada skratt.
Ljusfest 24 augusti. De som ville tände ljus och lyktor för att lysa upp augustinatten.
Peppar&Pumpas skördefest ägde rum 7 september. I år deltog vi inte som förening, men några enskilda kolonister var engagerade.
Städdag 21 september och därefter styrelsens uppföljning av årets rundvandring.Nya kolonister bjöds in för ett samtal med styrelsen 22 september.Flisningen i år betalades till största delen av SDF. Vi skötte dock upphandlingen och samordningen med de andra föreningarna på Södermalm.
Kerstin Persson och Eivor Holsberg Torén deltog på FSSK:s årsmöte 22maj.
Koloniträdgårdsförbundets kongress hölls i Karlstad 17-18 augusti och Eivor Holsberg Torén representerade Tanto norra.
Den 30 juni gjordes ett uppskattat studiebesök i Källtorps trädgård.
En hel del förslag på kurser såsom; ogräsbekämpning, jordförbättring/kompostering, snigelskola och snickra en låda, har väckt litet eller inget intresse.
Lena Noréns har gått Studiefrämjandets Odlarskola 2013 och är nu odlingsrådgivare.
Under året har koloniträdgårdsföreningen varit värd för en biodlare. Två bikupor har stått på området. Syftet har varit att en grupp kolonister skulle få kunskap om verksamheten för att eventuellt skaffa egna bikupor. Gruppen har deltagit i kurser och studiecirklar och fått en inblick i vilken hotad art bin är. Binas fortsatta existens är livsviktig för naturlivet. Många har noterat en ökad pollinering denna sommar kanske tack vare våra kupor.
Beslut om fortsatt verksamhet är under prövning. Gruppen välkomnar fler intresserade.
Vi har tyvärr haft ett par inbrott och stölder även i år. Under hösten blev några kolonister av med grönsaker.
En del bilar står uppställda på vår parkeringsplats. Styrelsen och enskilda kolonister har varit i kontakt med polisen, parkeringsbolaget och stadsdelsförvaltningen. Förslag till lösning kommer.
Snigelproblemen har varit måttliga då sommaren var torr.
Våren var lite senare än vanligt. Efter en blöt inledning av sommaren kom det vackra och varma vädret. Vi har fått vattna en hel del och det syns på vattenräkningen.
Getgubbens trappa är äntligen helt klar.
Under hela sommaren pågick arbetet med att lägga konstgräs på bollplanen.
Styrelsen har försökt att lösa sina åtaganden efter bästa förmåga. Vi har arbetat bra tillsammans och tackar för 2013.

Ordförande: Eivor Holsberg Torén. Föreningen hade 94 medlemmar 2013-12-31
———————————————————————————————————————————-

2014
Styrelsemötena har hållits i Föreningshuset. Många kolonister har lånat huset för fester och sammankomster.
Föreningshuset har varit medelpunkt på våra städdagar.
Ordinarie årsmöte hölls 17 mars i kvarterslokaler, Maria Bangata 13.
Föreningen hade 94 medlemmar 2014-12-31.
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten.
Planeringen med KO inför vårens städdag gjordes i anslutning till styrelsemöte i Föreningshuset.
Styrelseledamot Britt-Marie Stenborg har deltagit i ett trygghetsmöte som initierats av Södermalmspolisen.
Under året har trafikkontoret installerat belysning på Julia Caesars väg och pollare längs Folke Wingårds väg.
Linnéträdgården har som vanligt skötts av Barbara Grabowska på ett tacknämligt sätt.
Det har tråkigt nog stulits en de växter.
Föreningen har ersatt de stulna växterna med nya.
Sortering av avfall i återvinningssäckar Big Bag fungerar bättre år för år. Vi nödgas dock konstatera att kostnaden har ökat.
Städdagen den 10 maj, klockan 10.00 – 13.00. Kvarter 4 lagade maten. Under dagen lyftes förrådshuset vid fotbollsplanen, ett stort men nödvändigt arbete.
Lars Kalleryd, lott 77, blev årets kolonist.
En dag med inspelning av TV4´s program Äntligen hemma ägde rum i juni.
Återvinningsdagar med Big Bag var 11 maj och 12 oktober.
Rundvandring med styrelse och KO 15 juni. Möte med KO innan vandringen.
Ljustfest 23 augusti. De som ville tände ljus och lyktor för att lysa upp augustinatten.
Städdag 21 september och därefter styrelsen uppföljning av årets rundvandring.
Återvinningssäckar Big Bag 12 oktober.
Flisning 26 oktober.
Ordförande Ingegärd Stridh deltog på FSSK´s årsmöte i maj.
I slutet av juni gjordes ett uppskattat studiebesök i Källtorps ekologiska trädgård. Kolonister från Tanto Norra och Tanto Mindre deltog.
En hel del förslag på kurser, som ogräsbekämpning, jordförbättring, kompostering, snigelbekämpning och snickra en låda, har väckt lite eller inget intresse.
Eivor Holsberg Torén och Lena Noréns har deltagit i utbildning för att bli odlingsrådgivare.
Studieansvariga för Tanto Norra och övriga koloniträdgårdar i närområdet träffades i början av året för att samordna aktiviteter för 2014. Inbjudningar till ett antal aktiviteter har gått ut till medlemmarna via mail och anslag.
Barbara Grabowska har även i år lett en kort kurs i Ikebana.
Även här har deltagare från Tanto Norra och Tanto Mindre deltagit.
Två bikupor har stått i området. Syftet har varit att en grupp kolonister skulle få kunskap om verksamheten för att eventuellt skaffa egna bikupor. Binas fortsatta existens är livsviktig för naturlivet. Många har noterat en ökad pollinering denna sommar, kanske tack vare vara kupor. Beslut om fortsatt verksamhet under prövning. Gruppen välkomnar fler intresserade.
Åter igen har det varit en varm och torr sommar och vattenkostnader var höga. Vi har dock klarat oss bra med reparationer och underhåll.
Vi har tyvärr haft inbrott och stölder även i år.
Vi har haft stor vandalisering av staket i området.
Snigelproblem har varit måttliga då sommaren var torr.
Våren var lite senare än vanligt. Efter blöt inledning av sommaren och då framför allt vår städdag kom det vackra och varma vädret. Vi har fått vattna en hel del och det syns på vattenräkningen.
Under hela sommaren pågick arbete med ny belysning.
Tyvärr har vi under detta år drabbats av inbrott och vandalisering.
Styrelsen har försökt att lösa sina åtaganden efter bästa förmåga. Vi har arbetat bra tillsammans och tackar för 2014.

Ordförande Ingegärd Stridh. Föreningen hade 94 medlemmar 2014-12-31.
———————————————————————————————————————————

2015
Styrelsemötena har hållits i Föreningshuset. Många kolonister har lånat huset för fester och sammankomster.
Föreningshuset har varit medelpunkt på våra städdagar.
Ordinarie årsmöte hölls 24 mars i kvarterslokaler, Maria Bangata 13.
Föreningen hade 93 medlemmar 2015-12-31.
Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten.
Planeringen med KO inför vårens städdag gjordes i anslutning till styrelsemöte i Föreningshuset.
Under året har kontakt med viltvårdare inom kommunen tagits för att åtgärda rådjursproblem.
Under året har en bom satts vid parkeringen för att komma åt problem med dumpning av skrot m.m.
Linnéträdgården har som vanligt skötts av Barbara Grabowska på ett tacknämligt sätt.
Sortering av avfall i återvinningssäckar Big Bag fungerar allt bättre och uppskattas av medlemmarna.
Städdagen den 23 maj, klockan 10.00 – 13.00. Kvarter 5 lagade maten.
Under dagen målades förrådshuset vid fotbollsplanen.
Eivor Holsberg Torén, lott 59, blev årets kolonist.
Återvinningsdagar med Big Bag var 24 maj och 11 oktober.
Rundvandring med styrelse och KO 14 juni. Möte med KO innan vandringen.
Städdag 26 september.
Flisning 26 oktober.
Studiebesök hos Trädgårdsnörden på Lidingö, kurs i växtskydd med Solveig Sidblad från Koloniträdgårdsförbundet och Barbara Grabowska har lett kurs i Ikebana.
Två tipsrundor och en bildgåta har vi haft under året.
Eivor Holsberg Torén och Lena Noréns har deltagit i utbildning för att bli odlingsrådgivare.
Studieansvariga för Tanto Norra och övriga koloniträdgårdar i närområdet träffades i början av året för att samordna aktiviteter för 2015. Inbjudningar till ett antal aktiviteter har gått ut till medlemmarna via mail och anslag.
Två bikupor har stått i området.
Betydligt lägre vattenförbrukning, inga större reparationer på vattensystemet och bättre hantering av återvinningssäckar  Big Bag gav positiv skillnad mot budgeten. Däremot har en del pengar gått till underhåll och reparationer av staket, trappor och förråd.
Vintern blev ovanligt mild och följdes av en lång, tämligen kylig vår och en blöt sommar.
Vi har tyvärr haft inbrott, vandalisering och stölder även i år.
Styrelsen har försökt att lösa sina åtaganden efter bästa förmåga. Vi har arbetat bra tillsammans och tackar för 2015.

Ordförande Ingegärd Stridh. Föreningen hade 93 medlemmar 2015-12-31.
———————————————————————————————————————————–

2016
Föreningshuset
Styrelsemötena har mestadels hållits i huset. Huset har också varit medelpunkt för en del studiecirklar (mindfulness, halloweenlyktstillverkning, introduktion för nya kolonister m.m.), övriga sammankomster, privata fester och städdagar. Huset har använts till ett bröllop. En armeringsmatta har satts upp som växtstöd vid ena långväggen.

Föreningsinformation
Ordinarie årsmöte hölls 22 mars i kvarterslokalen, Maria Bangata 13. Föreningen hade 93 medlemmar 2016-12-31. Styrelsen har efter årsmötet i mars haft 8 möten 2016 och kommer att ha ytterligare 3 styrelsemöten 2017 innan årsmötet. Totalt 11 protokollförda möten. Kvartersombuden har utökats till två för varje kvarter, KO1 och KO2. KO:s kontakt från styrelsen är Birgitta Sellin, sammankallande inför planering av städdag. En uppdaterad information och delegering av KO:s uppgifter har gjorts. Rundvandringen gjordes i slutet av maj. Aktivitetsgrupper har bildats och kommer förhoppningsvis igång under 2017. Rådjursproblemet kvarstår. Styrelsen har utsett Lena Israelsson som samordnare för en skadedjursgrupp. Hon tar fortsättningsvis kontakt med viltvårdare inom kommunen för att åtgärda. Under sommaren har bommen vid parkeringen stått öppen. Nytt lås – lättare att öppna ska köpas in för 2017. Trädansning har skett genom kommunens försorg. Thomas Karlberg, lott 84, är utsedd av styrelsen att fortsättningsvis ta hand om trädfrågor. Sommarjobbande skolungdomar målade staketen på utsidan under juni/juli. De flesta kolonister målade övre delen av staketens insida. Resterande målning blir till våren 2017. Trygghetsvandring med polisen genomfördes. En app ”Trygve” går att ladda ner på mobiltelefonen. Polisanmälan görs till tel. 114 14. Kontaktperson: Britt-Marie Stenborg. Inköp av gräsklippare – en Huskvarna 540 Novolett. Finns i förrådet vid bollplan. Linnéträdgården har lockat intresserad allmänhet, fjärilar och bin med intagande dofter och färger under Barbara Grabowskas vårdande och tuktande hand. Återvinningssäckar Sorteringen av avfall i Big Bag fungerar allt bättre och uppskattas av medlemmarna.

Medlemsaktiviteter
Peppar och Pumpa ordnade ”trädgårdsloppis” för kolonister och allmänhet på parkeringen
15 maj. (Tyvärr en av årets regnigaste dagar!)
Städdag 21 maj kl. 10-13. Kvarter 1 stod för korvgrillning, vegetariskt alternativ och fika.
Årets kolonist: Gabriella Boris, lott 106.
Föreningen tackade Barbara Grabowska, lott 8, för arbetet med Linnéträdgården.
Återvinningsdagar med Big Bag 22 maj och 2 oktober.
Rundvandring med styrelsen och KO 29 maj.
Höstens städdag 1 oktober kl.10-12.
Intresseanmälan för deltagande i arbets/aktivitetsgrupper gjordes.
Flisning 23 oktober genomfördes fort och effektivt.
Utbildning/Studier
Kurs i beskärning (Annica Larsdotter)
Kurs i ympning (Annica Larsdotter)
Kurs i att skära ut Pumpa-figurer (Barbara Grabowska)
Föreläsning om kompostering (Kjell Eklind)
Studiecirkel för gemensamt inköp av frön (Kjell Eklind)
Studiecirkel för nya kolonister (Eivor Holsberg Torén och Lena Noréns)
Bikupor i Tanto norra Två bikupor har stått på området, lott 84.

Ekonomi
Den största posten i år har varit reparation av staket och inköp av färg. En för året oförutsedd kostnad blev mängden färg som köptes in, och som egentligen skulle ligga på 2017 års budget. Men tack vare att Stockholms stad ”bjöd” på staketmålning under sommaren, så bekostade föreningen även målning av övre insidan av staketen. En gräsklippare har också köpts in. Ekonomin ligger trots dessa utgifter bra till.

Otrevligheter
Vi har tyvärr haft inbrott och stölder även i år samt viss vandalisering av staketen. En stuga brann efter ett inbrott och ny stuga har satts upp på samma ställe (lott 4). Som vanligt en del oroligheter i Ligna. Några kolonister har utsatts för hot, vilket har föranlett en översyn av trygghetssystemen. En app, ”Trygve”, finns att tillgå och Britt-Marie Stenborg från styrelsen har utsetts till kontaktansvarig i polisärenden.

Nya kolonister
Föreningen välkomnar följande kolonister: lott 15 Rebecka Theve, lott 41 Kerstin Larsson (tidigare lott 69), lott 40 Ingegärd Stridh (övertar lotten efter sin far, Gunnar), lott 60 Birgitta Sellin (tidigare lott 15), lott 69 Monika Vangbo, lott 78 Allan Kolski (övertar lotten efter sin mor, Mare), lott 83 Frida Simkins

Slutord
Två av föreningens äldre kolonister gick bort under året, Mare Kolski och Gunnar Stridh. Det uppstår alltid ett visst vemod, när tidens gång gör sig påmind och väl bekanta ansikten och grannar försvinner. Tidig vår och solig sommar gynnade växtligheten. Persikor, vindruvor och äpplen stormtrivdes. Så gjorde även bären, insekterna och blommorna. Och vi kolonister. Staden bjöd koloniträdgårdsföreningarna på staketmålning som sommarjobb för skolungdomar, och de ägnade sig med varierande intresse åt denna syssla. Men fint blev det! Staketmålning/-lagning blev över lag det som de flesta sysslade med vid sidan av lottskötseln. Nya staketpinnar inköptes i början av året och målningen av dem blev en av huvuduppgifterna vid städdagarna. Rödfärgen tog slut i omgångar och en del nya reglar till staketen köptes in. Aulis Nuutinen byggde hyllor att stapla pinnarna på i förrådet vid bollplan – andra pinnar förpassades till kvarter fyras förråd. En armeringsmatta inköptes som stöd för växtligheten vid Föreningshuset, så att inte väggen skadas. Flera kolonister köpte in sig på ytterligare ”mattor” för att kunna göra egna bågar och växtstöd. Allt initierat och smidigt hanterat av Ulf Gråberg.

Skadedjur
Rådjur, ett moderlöst kid och en bock, försåg sig med knoppar från tulpaner, rosor och kärleksört till mångas förargelse. Råttornas kärleksliv blomstrade och de fällor som lades ut gav inte så mycket i avkastning. Grävlingar hittade till lotterna och släppte revir i rabatterna. Ilskna getingar byggde bon och alla hoppas att åtgärder från Anticimex hjälpt. En plötslig storm orsakade att en enorm gren från den ståtliga asken nere i Ligna skadade såväl staket som fruktträd. Staden ersatte den drabbade kolonisten. Styrelsen har försökt att lösa sina åtaganden efter bästa förmåga. Vi har arbetat bra tillsammans och tackar alla för 2016.

Ordförande Kim Rhedin Hüttner
Föreningen hade 93 medlemmar den 31 december 2016
————————————————————————————————————-

2017

Föreningsinformation:

 • Ordinarie årsmöte hölls 29 mars i kvarterslokalen, Maria Bangata 13.
 • Föreningen hade 94 medlemmar 2017-12-31.
 • Styrelsen har efter årsmötet i mars haft 11 möten 2017 och kommer att ha ytterligare 2 styrelsemöten början av 2018 innan årsmötet. Totalt 13 protokollförda möten.
 • En extra årsstämma hölls 28 augusti med anledning av byte av kassör
 • Rundvandringen gjordes 11 juni och ny rundvandring 23 september.
 • Rådjursproblemet avtog. Skadedjursgruppen med Lena Israelsson i spetsen har lyckats få viltvårdare inom kommunen att åtgärda.
 • Föreningens rågångar har setts över och breddats där det behövts.
 • Blockerande och skuggande barrträd har skurits ner eller tagits bort helt.
 • Staketen har målats på insidan av kolonisterna själva.
 • Inköp av skruvdragare och två skottkärror.
 • Skruvdragaren kan lånas via Ulf Gråberg, 81.
 • Lott 7 har åter delats upp i två odlingslotter efter en del kolonisters önskemål.

Linnéträdgården: Under Barbara Grabowskas varsamma skötsel röner den alltid allmänhetens uppskattning.

Återvinningssäckar: Sorteringen av avfall i Big Bag fungerar bra och uppskattas av medlemmarna. Till höstens städdag fick vi dock inga papperssäckar för ogräset (och ingen hämtning).

Medlemsaktiviteter:

 • Föreningen deltog i ”plant loppis” (Peppar och Pumpa) för kolonister och allmänhet på parkeringen 14 maj.
 • Städdag 20 maj kl. 10-13. Kvarter 2 stod för korvgrillning, vegetariskt alternativ och fika.
 • Årets kolonist: Anette Sandberg, lott 84.
 • Föreningen tackade Barbara Grabowska, lott 8, för arbetet med Linnéträdgården.
 • Återvinningsdagar med Big Bag 21 maj och 8 oktober.
 • Kick-off för ”fest/jubileumsgruppen” 10 juni
 • Rundvandring med styrelsen och KO:11 juni och 23 september.
 • Sommarfest vid Föreningshuset 5 juli
 • Extrastämma för val av ny kassör 28 augusti.
 • Höstmarknad 2 september, där intäkterna gick till jubileumsåret.
 • Höstens städdag 7 oktober kl.10-12 (13).
 • Flisning 15 oktober genomfördes fort och effektivt.

Utbildning/Studier:

 • April och maj: Värderingskurs, uppgradering, del 1 och del 2 (maj).
 • Juni: Studiebesök Källtorps Trädgård
 • Augusti:Trädkurs Iris Föreningshus i Bromma. Arr: FSSK o Studiefrämjandet
 • Oktober: Kranskurs. Ledare: Ulf Gråberg och Barbara Grabowska
 • Oktober: Föreningsutveckling för styrelseledamöter del 1 och del 2.

Bikupor i TantoNorra: Fyra bikupor har stått på området, lott 84, samt på lott 82 (extern biodlare).

Ekonomi: En hel del färg har köpts för målning av staketens insidor. Skruvdragare och två skottkärror har anskaffats samt en pump till de senare.
Skruvdragaren går att låna hos Ulf Gråberg, lott 81. Ekonomin ligger i övrigt bra till.

Otrevligheter:

Vi har svårt att bli av med oinbjudna gäster. Ibland relativt oskyldiga – med ungdomar som bara vill hänga i en inbjudande trädgård en sommarkväll, ibland av mer skum karaktär och en och annan sak ”försvinner”. Inbrott och uppbrutna bommar och fönster har förekommit. Detta kommer vi nog aldrig riktigt ifrån. Husförsäkring bör alla stuglotter ha. Man bör alltid polisanmäla.
Kolonistugorna inbjuder till natthärbärge, vinter som sommar. Prunkande grönsaksland lockar och en del förser sig även med extra blombuketter. Ibland vandaliseras något staket.
En app, Trygve, finns att tillgå. Var och en kan gå in på appen och hämta hem den. Och Britt-Marie Stenborg har utsetts till kontaktansvarig i polisärenden.

Nya kolonister:

Föreningen välkomnar följande kolonister:
lott 2           Sara Lundberg – tog över efter sina föräldrar som fortfarande är odlare på lotten
lott 7A         Katarina Eldebrink
lott 7B         Helena Johnzon
lott 32         Kim Rhedin Hüttner (tidigare lott 7)
lott 34         Ulrika Stiernborg
lott 22         Annette Wernold
lott 107       Eva Göransson 

Slutord:

Livet i lotterna handlar mycket om — just det, Livet. Marken besås, plantor vårdas, ogräs rensas, fåglar kvillrar, jorden ryker, växterna doftar, insekter surrar, fjärilar svävar, blommorna valsar, musklerna ömmar. Det snickras, sågas, målas och byggs – allt är här och nu. Mitt i detta sprakande, kvittrande, myllrande sammelsurium känns livet självklart. Och då glömmer vi lätt den där motsatsen. Den som lägger en vemodets och sorgens slöja över vår grönskande och doftande koloni.
Till hela föreningens bestörtning lämnade två omtyckta kolonister livet medan de fortfarande befann sig mitt i det. De lämnade därmed även ett stort tomrum efter sig.
Lena Noréns, lott 32, satt tidigare i styrelsen, var odlingsrådgivare och känd för sin välskötta lott och sin ständigt vänliga närvaro. Även när mörkret lagt sig kunde man se henne tända ljusen i träden och småpyssla i trädgården. Hon gick bort i början av april.
K-G Johansson, lott 111, var också mycket omtyckt och en gång en av de engagerade byggarna av Föreningshuset.Utan hans professionella insats som murare vid det bygget hade mycket kunnat gå snett. Han gick bort i mitten av juli.
Föreningens studieorganisatör fick stora problem med hälsan i början av året och en del planerade studier kom därför av sig och har skjutits på framtiden.
Styrelsen utsåg två ersättare som därefter organiserat studierna. Men årets studier har p.g.a. detta försenats och inte genomförts i samma omfattning som tidigare.
Kolonilivet innebär både arbete och rekreation och att hitta en hälsosam balans däremellan blir en utmaning för oss alla. Något som vi kanske bör reflektera över emellanåt.
Det är ett fantastiskt privilegium att ha den här möjligheten att odla ”mitt i stan”!
Men det är svårt att vara kolonist utan socialt samspel med grannarna – de andra kolonisterna.
Vi är alla del av en stor folkrörelse, som vi ska vara måna om och vi har alla ett ansvar – inte bara för odlingen, skötseln av våra lotter och föreningen, utan också för grannsämjan.
Konflikter grannar emellan uppstår då och då. Många gånger löses de upp och bidrar till ett samförstånd och ökad förståelse för varandras tankar och handlingar, men ibland blir de smärtsamma och långvariga och blockerar den trivsel och odlingslust som kolonilivet i övrigt utgörs av.
Så på förekommen anledning vill styrelsen vädja om en viss varsamhet hos kolonisterna – både om sig själva och om grannarna.

Till vädret och växtligheten:

Omväxlande väder, utan att vara alltför varmt och utan den torka som landet i övrigt led av. Inte så stor äppelskörd i år, däremot päron.
Information från stadsdelsförvaltningen innebar att barrträd och tujor inte får planteras alls i parkområdet. De som finns bör helst tas ner, men får ännu så länge tillstånd att stå kvar under förutsättning att de inte skuggar grannlotterna och att de beskärs varje år så de inte blir för stora och långa.
Rågångarna sågs över. Det visade sig att en del var nästan helt igenväxta. De breddades och en del blockerande träd togs ner eller beskars.
Staketmålning/-lagning (insidan) blev över lag det som de flesta sysslade med vid sidan av lottskötseln.
Skadedjur:  En del råttor har setts och fällor satts ut. Rådjuret blev ”omhändertaget”.
En höstmarknad gjordes för att få in lite medel till jubileumsåret 2019. Härlig stämning och mycket folk, samt en god slant skapade mersmak.
Styrelsens kassör, vald vid årsmötet, Agneta Ekenhammar, lämnade sitt uppdrag p.g.a. personliga skäl och därför insattes en (välbesökt) extra stämma i augusti, och ny kassör, Barbara Grabowska, valdes enhälligt och tacksamt av medlemmarna.
Styrelsen mottar gärna fortlöpande förslag till studier, aktiviteter samt idéer inför jubileumsåret 2019.
Styrelsen har försökt att lösa sina åtaganden efter bästa förmåga. Vi har arbetat bra tillsammans och tackar alla för 2017.

Ordförande Kim Rhedin Huttner
Föreningen hade 94 medlemmar den 31 december 2017
————————————————————————————————————-

2018

Föreningshuset

Styrelsemötena har mestadels hållits i huset. Även Jubileumsgruppen har träffats där.

Huset har också varit medelpunkt för en del studiecirklar (mindfulness, miljödiplomering, introduktion för nya kolonister m.m.), övriga sammankomster, privata fester och städdagar.

 

Föreningsinformation

 • Ordinarie årsmöte hölls 22 mars i kvarterslokalen, Maria Bangata 13.
 • Föreningen hade 94 medlemmar 2018-12-31.
 • Styrelsen har efter årsmötet i mars haft 9 möten 2018 och kommer att ha ytterligare 2 styrelsemöten början av 2019innan årsmötet. Totalt 11 protokollförda möten.
 • Rundvandringen gjordes 16 juni och uppföljande rundvandring 22 september.
 • Föreningens staket har reparerats och många äldre pinnar har bytts ut. Pinnförrådet tog slut.
 • Staketens utsidor har målats av skolungdomar. Alla staket hanns dock inte med.
 • Inköp av färg till målning av pinnar, utemöbler och fönster/dörr i Föreningshuset.
 • Inoljning av trappor och trädäck vid Föreningshuset och förråden (kv. 2 och kv. 4).
 • Sotning genomfördes för de lotter som har kamin bl.a. Föreningshuset.

Linnéträdgården

Barbara Grabowska sköter den exemplariskt och allmänheten uppskattar den mycket.

Återvinningssäckar
Sorteringen av avfall i Big Bag fungerar bra och uppskattas av medlemmarna. Vårens Big Bag blev kostsamt, då det blev många kasserade staketpinnar och därmed en extra hämtning.

Till höstens städdag fick papperssäckar för ogräs. Slyrensningen gör vi inte längre.


Medlemsaktiviteter

 • Föreningen deltog i ”plantloppis” (Peppar och Pumpa) för kolonister och allmänhet på parkeringen 13 maj.
 • Städdag 26 maj kl. 10-13. Kvarter 3 stod för korvgrillning, vegetariskt alternativ och fika.
 • Årets kolonist: Marie-Louise Nilsson och Klas Håkansson, lott 18.
 • Föreningen tackade Barbara Grabowska, lott 8, för arbetet med Linnéträdgården.
 • Återvinningsdagar med Big Bag 27 maj och 7oktober.
 • Rundvandring med styrelsen och KO: 16juni och 22 september.
 • Sommarfest vid Föreningshuset 16 juli
 • Koloniträdgårdsförbundet bjöd in föreningarna på Södermalm till Stockholm Urban Garden Show, som hölls i Drakenbergsparken 8 och 9 september.
 • Höstens städdag 6 oktober kl.10-12. Styrelsen bjöd på fika.
 • Flisning genomfördes 28 oktober. Många försåg sig med flis, men färre hjälpte till.

Utbildning/Studier

 • Beskärning av träd 14 april. I samarbete med Tanto Mindre och Tanto Södra.
 • Skadedjur och sjukdomar på växtligheten. Föredrag från Koloniträdgårdsförbundet. I samarbete med Zinkens odlarförening.
 • Miljödiplomering – uppstart. Riktig cirkel börjar 2019. Fler deltagare önskas.
 • Kompostering – intressant föredrag av Kjell Eklind.
 • Cirkel med fröbyte.
 • Besök hos Trädgårdsnörden på Ingarö. Se Slutord.
 • Kenneth Nilsson (”fuchsiakenneth ”) i Årstalunden 18 juli
 • Kjell Eklind har guidat Koloniträdgårdsföreningarna Söderbrunn och Årstafältet runt Tantoföreningarna på berget. Vi har en stående inbjudan att få besöka dem.
 • En Ur-och-Skur-förskola från Bredäng var också på studiebesök och lärde sig om solitärbin, trädgårdskonst och Tanto.
 • Barbara Grabowska tog över ansvaret för hemsidan har gått en kurs i WordPress.

 

Bikupor i Tanto Norra

Fyra bikupor har stått på området, dels på lott 84, dels på lott 82 (extern biodlare).

Ekonomi
Även i år har en del färg köpts för extra staketmålning. Samt penslar, olja och lite övrigt reparationsmaterial. Några kostnader har dragit iväg: inget allvarligt, priserna i samhället stiger också. Ekonomin ligger i övrigt bra till.

Otrevligheter

En koloni mitt i en storstad inbjuder ibland till en delotrevligheter som inbrott, brand (i en kompost) och småstölder bland odlingarna. Tråkigt är det. Polisen tillkallas då och då.

Man bör alltid polisanmäla. Alla kan hämta hem appen Trygve, numera Safeland.

Och Britt-Marie Stenborg, lott 103,ärkontaktansvarig för föreningen i polisärenden.

 

Nya kolonister

Föreningen välkomnar nya kolonister:

Lott 17        Kerstin Alquist
Lott 51        Veronika Elebäck – tar över efter föräldrarna Tora och Lars Elebäck
Lott 55        Lilly XiaoyongChou (tidigare lott 79
Lott 79        Emma Englund

Slutord
Efter vintermånadernas milda temperaturer och gråtrista dagar slog vintern till i februari.

Träden kläddes i spetsar av frostig kristall och så småningom täcktes odlingarna i vitt. Hustak fick skottas och buskar skakas så att det inte blev för tungt med snön. Vackert var det men solen var blek om nosen bakom molnskyarna. Längtan efter vår och sommar kändes oändlig.

Så kom då äntligen solen och med den en sommar, som först skapade glädje och förväntan.

Städdagar.

Vårens städdag blev en fest i gemenskapens och effektivitetens tecken. Nu skulle vi iordningställa staketen, byta reglar och pinnar. Kvartersombuden hade tillsammans med styrelsen förberett, så att allt förlöpte smidigt. Många halvruttna pinnar kasserades, tyvärr så många att hämtningen påföljande Big Bag-dag blev alldeles för dyr. Städdagen blev dock en fin dag. Och snart kunde kolonisterna ägna sig helt åt sina egna planteringar.

Även höstens städdag blev effektiv. Och kanske lite stressig. Det fanns mycket att göra men tyvärr missade några att man kan göra nya uppgifter, om man blir klar tidigt. Det kan naturligtvis vara svårt ibland att se behov och ta egna initiativ, så detta föranleder styrelse och kvartersombud att införa lite andra rutiner.

Studier.

En del studier har gjorts och ett av studiebesöken gav följande reflektion:

”En väldigt varm söndag 3/6 tog vi bussen fr Slussen ut till Trädgårdsnörden i Fågelvik på Ingarö. Lasse Ullvik har av tidskriftsförlagen i Sverige, utsetts till Sveriges mest trädgårdsintresserade person.

Trädgårdsnörden och hans fru har omvandlat en från början stenig tomt till en blommande, frodig trädgård bl a med hjälp av egenblandad jord. Här finns hundratals växter, växthus och en äppelpergola. Lasse och hans fru gav en guidad tur bland rosa maskrosor, parksmultron, tomater, blåbär och mycket mer samt berättade roliga anekdoter. Besöket avslutades med kaffe och äppelpaj. Generöst och mycket givande ur trädgårdssynpunkt!”  (Skrev Marianne Vikström)

Rosa maskrosor! Det är verkligen alltid inspirerande med andras odlingar!

Styrelsen och studieansvarig mottar gärna fortlöpande förslag till studier och aktiviteter.

Information.

Tidigare ansvarig för hemsidan fick problem med att fortsätta sköta den, så Barbara Grabowska åtog sig uppgiften på nytt. Har man förslag så är det till henne man vänder sig.

En ”ordlista” är redan inlagd på den och där kan man söka efter information, som även kommer att skickas ut som medlemsinformation i april.

En Facebookgrupp (Tanto Norra koloniträdgårdsförening)har initierats för kolonister som vill ha snabbt informationsutbyte, som handlar om kolonin. Vi får problem med spam på hemsidan om vi skapar en liknande snabb funktion där, så därför är FB ett alternativ. Däremot är inte FB en officiell informationskanal för föreningen utan enbart till för personligt bruk.

För den som inte är beroende av en omedelbar dialog, så kan hemsidan lägga upp förslag och tips som alla kan använda sig av.

Alla idéer är välkomna! (Sedan finns naturligtvis fortfarandev åra egna mejllistor.)

Miljödiplomering.

Vid årsmötet 2016 beslutades att föreningen ska påbörja Miljödiplomering. Det blev uppskjutet till följande år 2017, men fick ställas in då vår studieorganisatör och genomförare blev sjuk. Vid senaste årsmötet 2018 hade vi gruppdiskussioner, där intresset för att delta i Miljödiplomering undersöktes och befanns vara relativt stort. Många i grupperna skrev att de var intresserade, men som det blir ibland i vårt samhälle, så slocknade intresset när det skulle realiseras ”från ord till verkstad”. Dock ser vi fram emot att fler anmäler sig till det här året – till styrelsen eller Kjell Eklind – så att vi kan komma igång på riktigt.

Sommaren.

16 juli blev det en sommarfest med lite knytis vid Föreningshuset.

Alltmer förundrad blev man av enständigt molnfri himmel, men snart uppträdde riktiga orosmoln; det blev den varmaste, soligaste och torraste sommaren i mannaminne. Medeldningsförbud och grillförbud. Vattna fick vi göra, men helst snålt. Gräs och björklöv gulnade av törst.

Vädret löpte amok över hela världen och i Sverige härjade bränder över stora områden, många gånger helt utom kontroll; skogar försvann, sädesfält förstördes och djuren svalt och fick i många fall nödslaktas.

”Klimatkris” blev det ord som hamnade på allas läppar.

Men livet i kolonin fortsatte, om än något stillsammare. En del odlingar kom inte till sin rätt. En del torkade ut. De växter som tycktes trivas bäst med sommarens värme var äppelträden! Skörden blev stor och när Koloniförbundet hade sin stora begivenhet, Stockholm Urban Garden Show (SUGS) helgen 8 och 9 september tog mångatillfället i akt att ta reda på vilka äppelsorter man egentligen har på sin lott.

Den här trädgårdsutställningen hölls i Drakensbergsparken och flera av våra kolonister deltog med försäljning, information och blombindarkurs. Det blev mycket uppskattat.

Jubileumsgruppen har haft en del möten och kommer så småningom att presentera vilka aktiviteter man tänker sig inför kommande jubileumsår 2019. Härligt att flera har engagerat sig, så det blir intressant!

Att vara kolonist och få möjlighet att odla i stadsmiljö är ett otroligt privilegium, som vi måste vara rädda om. Det handlar inte bara om ”att odla sin trädgård” utan om något större; vi är del i en folkrörelse, som just genom de klimatperspektiv som den här sommaren lyft fram, fått en ännu större ”legitimitet” genom att våra odlingar i praktiken bidrar till ett bättre klimat, bättre jord, bättre luft och bra förutsättningar för insektsliv och pollinering.

Styrelsen är därför mån om att föreningen utvecklas i en riktning, där ingen behöver ifrågasätta vårt existensberättigande.

Vi i styrelsen är också medvetna omviket stort ansvar som vilar på varje kolonist för att vi ska få bibehålla privilegiet att odla på stadens mark. Då och då dyker det upp diskussioner (i media och bland politiker) om att vissa koloniområden kanske ska användas för annat ändamål.

Styrelsen är övertygad om att sådana resonemang kommer att föras även i framtiden och då gäller det att visa att våra kolonister håller sig till uppgjorda avtal och regler och tar sitt ansvar fullt ut för miljö och klimat. Miljödiplomeringen kan vara ett sätt att praktiskt och formellt visa att föreningen verkligen tar det miljöansvaret.

Vi i styrelsen är stolta över våra engagerade medlemmar och tacksamma över den samarbetsvilja ni visar oss och varandra. Det finns på de flesta håll en stark grannsämja och en härlig känsla av gemenskap och vi hoppas att jubileumsåret 2019 kommer att utvecklas till en fest i sådan anda.

Inom styrelsen har vi också arbetat bra tillsammans och vi har försökt lösa fortlöpande uppgifter efter bästa förmåga. Det är roligt och spännande att delta i föreningsarbetet och vi ser naturligtvis ännu fler möjligheter för föreningens utveckling i framtiden.

Varmt tack för år 2018!

Stockholm den 31 december 2018

Kim Rhedin Hüttner                        Barbara Grabowska        Marianne Vikström
Ulf Gråberg                                        Eva Göransson                 Helena Johnzon
Annika Thedvall,                              Jan Nilsson                       Rebecka Theve


Verksamhetsberättelse för år 2019

Styrelsen för Tanto Norra Koloniträdgårdsförening får härmed avge följande redogörelse för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.
Styrelse
Kim Rhedin Hüttner lott 32 omval 1 år ordförande
Barbara Grabowska lott 8 omval 2 år kassör
Eva Göransson lott107 omval 1 år sekreterare
Marianne Vikström lott 87 omval 1 år Anslagstavlor o fören.hus Ulf Gråberg lott 81 omval 1 år bygglov/värdering Jens Fleischanderl lott 12 nyval 2 år sammankallande KO Rebecka Theve lott 15 nyval 2 år samordnare jubileum/fest
Suppleanter
Jan Nilsson lott 23 omval 1 år KO 2 i kv. 2
Helena (Johnzon) Dahl lott 7b nyval 1 år samordnare jubileum/fest
Revisorer
Roland Karlsson lott 50
Christina Nilsson lott 3
Revisorssuppleanter
Inga-Lill Franzén lott 25
Åsa Westberg lott 104
Valberedning
Monica Wachtmeister lott 54
Eivor Holsberg Torén lott 59 Katrin Johansson lott 110
Kvartersombud (KO KO1: KO2: kvarter 1: Christina Larsson, lott 14 Eva Ljungstedt, lott 13 kvarter 2: Olof o Elisabeth Bodén, lott 38 Jan Nilsson, lott 23 kvarter 3: Roland Karlsson, lott 50 Ann-Kerstin Rudén(44)/ Rhenita Thedvall 46 kvarter 4: Leif Östberg, lott 90 Jan Erlandsson, lott 80 kvarter 5 (Ligna): Anders Diamant, lott 114 Leo Westerståhl, lott 115
Studieorganisatör
Kjell Eklind lott 29
Vattenansvariga
Leif Östberg lott 90
Lars Kalleryd lott 77
Intresselistan
Annika Lindholm lott 20
Eivor Holsberg Torén lott 59
Värderare av lotter (vid försäljning)
Ulf Gråberg lott 81 samordnare /reserv
Barbara Grabowska lott 8
Roland Karlsson lott 50
Christina Larsson lott 14
Åsa Ekerholm lott 88
Bygglovsärenden/information
Ulf Gråberg lott 81
Kontraktskrivning
Kim Rhedin Hüttner lott 32
Barbara Grabowska lott 8
Mejllistan
Barbara Grabowska lott 8
Adresslistan
Kim Rhedin Hüttner lott 32
Odlingsrådgivare
Eivor Holsberg Torén lott 59
Kontakt hemsidan
Barbara Grabowska lott 8
Linnéträdgården
Barbara Grabowska lott 8
Föreningshuset
Styrelsemötena har mestadels hållits i huset. Även Jubileumsgruppen har träffats där.
Huset har också varit medelpunkt för en del studiecirklar t.ex. miljödiplomering, introduktion för nya kolonister, övriga sammankomster, privata fester och städdagar.
Föreningsinformation
Ordinarie årsmöte hölls 21 mars i kvarterslokalen, Maria Bangata 13.
Föreningen hade 94 medlemmar 2019-12-31.
Styrelsen har efter årsmötet i mars haft 11 möten 2019 och har ytterligare 3 styrelsemöten i början av 2020 innan årsmötet. Totalt 14 protokollförda möten.
Rundvandringen gjordes 16 juni och uppföljande rundvandring 21 september.
Föreningens staket: många äldre pinnar och någon grind har reparerats.
Kvartersombud KO 2 i kvarter 3 har bytts ut. Ny KO 2 är Renita Thedvall.
Linnéträdgården
Barbara Grabowska sköter den exemplariskt och allmänheten uppskattar den mycket.
Medlemsaktiviteter
Föreningen deltog i ”plantloppis” (Peppar och Pumpa) för kolonister och allmänhet på parkeringen lördag 18 maj.
Städdag 25 maj kl. 10-13. Kvarter 4 stod för korvgrillning, vegetariskt alternativ och fika.
Årets kolonist: Rose Könberg, lott 65, tilldelades postumt.
Föreningen tackade Barbara Grabowska, lott 8, för arbetet med Linnéträdgården.
Återvinningsdagar med Big Bag 26 maj och 6 oktober.
Sö 26/5 Öppet kvarter 1 visas
On 29/5 Guidning i Tanto norra med Mats Lindroth
Sö 2/6, Öppet kvarter 2 visas
4/6 Guidning i Tanto norra med Mats Lindroth
Sö 9/6, Öppet kvarter 3 visas
15/6 Öppet kvarter 4 visas
Sö 16/6 Öppet kvarter 5 visas
18/8 Ikebanakurs med Barbara Grabowska
Rundvandring med styrelsen och KO: 16 juni och 21 september.
Lö 7/9 Fest i Drakenbergssalen på Lignagatan 6
Höstens städdag 5 oktober. Styrelsen bjöd på fika.
Flisning genomfördes 13 oktober.
15/12 kurs i paketinslagning med Barbara Grabowska
Utbildning/Studier
Studier 2019:
Cirkeln Fröbyte gick igång som vanligt i januari.
Barbara har hållit i kurser kring i Ikebana och paketinslagning.
Studierna stod i år tillbaka lite eftersom arbetet med föreningens 100-årsfirande premierades.
Medlemmar från Östra regionen i Koloniträdgårdsförbundet gjorde ett uppskattat besök i Tantoföreningarna.
Miljödiplomeringsarbetet intensifierades för att bli klart till 2020.
Kompostinnehav inspekterades för att kunna verifieras vid eventuell inspektion från Koloniträdgårdsförbundet.
Gruppen tog även jordprov på flera lotter i föreningen och jordens pH-värde var i stort sätt tillfredställande.
Informationsbroschyrer och miljöpolicy som presenteras till årsmötet 2020 togs fram av gruppen.
Bikupor i Tanto Norra
Biodlande kolonister (lott 84) bestämde sig efter första halvåret för att avsluta biodlingen (två bikupor) p.g.a. tidsbrist. Men två bikupor finns kvar på lott 82 och sköts av extern biodlare.
Ekonomi Liksom förra året har en del färg och staketpinnar köpts in. Samt penslar, olja och lite övrigt reparationsmaterial. Ekonomin rör sig inom en rimlig ram för intäkter och utgifter.
Otrevligheter
Även i år har en del inbrott och konstiga besök på lotterna inträffat. Polisen har varit mycket tillmötesgående och kallat till möte dit olika föreningar på Södermalm inbjudits och där man diskuterat brottsförebyggande åtgärder. Några ur styrelsen har deltagit i dessa.
Man bör alltid polisanmäla. Alla kan hämta hem appen Trygve, numera Safeland. Och Jens Fleischanderl, lott 12, är kontaktansvarig för föreningen i polisärenden.
Nya kolonister Föreningen välkomnar nya kolonister: Lott 65 Bengt Könberg Lott 35 Peter Bytoft Lott 12 Jens Fleischanderl (förväntat övertagande 1/1 2020.) Lott 70 Annikka Eriksson
Slutord På vintern är allting i viloläge i kolonin. I februari låg snön som ett vitt och mjukt duntäcke över lotterna. Rent och vackert som alla andra snöiga vintrar, men solen sken allt som oftast och då smälter kalla hjärtan inför den hisnande skönheten!
I mars/april började det droppa vilt från träden, fåglarna blev allt ivrigare och kolonisternas drömmar rörde sig från planering till plantering.
Ett vattenrör gick sönder lagom till påsken. Det ligger alldeles under vägens yta, så vi alla
blev medvetna om att biltrafik inte bör ske just där i hörnet av Folke Wingårds och Julia
Caesars vägar. Dessutom är faktiskt cykling inte tillåten på våra promenadvägar genom
koloniområdet. (Sa den nya parkingenjören med sträng blick.)
Vattenansvarige såg till att läckan lagades och det tog några dagar eftersom det var helg,
vilket genererade en viss besvikelse då flera kolonister spetsat in sig på att kunna plantera
under påskens ledighet. Nå – det blir inte alltid som man tänker sig.
Kylan fortsatte och i början av maj var jorden fortfarande frusen under vilset singlande
snöflingor.
Strax efteråt kom blåsten. De flesta lotter klarade sig, men en viss oreda blev det i alla fall – något tak flög iväg och här och var låg stora nedfallna grenar.
Efter det kom en sommar som tack och lov inte blev lika torr och varm som året dessförinnan.
Städdagar
Årets två städdagar genomfördes som vanligt i stor samarbetsvilja. Och en hel del glada skratt klingade mellan hammarslag och dikesrensning, trots att två av oss kolonister fick skrattet i halsen när det visade sig att vi haft inbrott på vårens städdag. Å andra sidan var kontakten med poliserna fantastisk; de lyssnade, gav goda råd och återkom i flera omgångar för att fråga hur vi mådde.
Även i år har en del staketpinnar målats och bytts ut och någon rågång breddats.
Miljödiplomering
Det mesta av arbetet med miljödiplomeringen är gjort. En miljöpolicy och en del informationsmaterial har arbetats fram och kommer att presenteras för kolonisterna till våren 2020. Från kolonirörelsens sida läggs alltmer vikt vid att vi blir miljödiplomerade. Och många föreningar har redan blivit det. Men föreningen måste bestämma sig för hur vi gör med eldningen. Den ingår som ett viktigt kriterium för miljödiplomeringen. I det kriteriet gäller att kolonisterna endast får elda en gång (= en dag) per år och då vid en gemensam eld.
Kjell Eklind har utverkat dispens gällande vårt område. Vi har fått möjlighet att elda på två ställen – men på samma dag – i en tunna nere i kvarter 5 (Ligna) och i en annan tunna vid förrådet vid fotbollsplan. Det måste finnas minst 2 eldvakter vid varje tunna under eldningen och endast godkänt och torrt material får brännas – om det inte kan flisas eller komposteras.
Årsmötet 2020 får slutgiltigt avgöra hur vi gör med miljödiplomeringen.
Hundraårsjubileet
Jubileumsåret 2019; då föreningen firade 100 år, inleddes med plantloppis och café tillsammans med Peppar & Pumpa den 18/5. Föreningens medlemmar sålde egenodlade plantor, fröer och odlingstillbehör och under träden anordnades café med mängder av goda hembakta kakor och bullar som avnjöts av loppisens besökare. Föreningens intäkter från dagen gick till jubileumsfesten.
Guidning Den 29/5 anordnades en guidning för föreningens medlemmar med Mats Lindroth. Mats guidade oss genom vårt fina område och genom föreningens 100-åriga historia. Vandringen var mycket uppskattad och avslutades med fika i föreningshuset.
Den 4/6 gjorde Mats även en vandring i området för allmänheten som mot en mindre kostnad fick samma fina och intressanta guidning. Vinsten gick till jubileumsfesten.
Vidare uppmärksammades föreningens 100-åriga historia genom att vi bjöd in varandra till Öppet kvarter Den 26/5 kvarter 1 (tyvärr ösregn den dagen), den 2/6 kvarter 2, den 6/6 kvarter 3, den 15/6 kvarter 4 och slutligen den 16/6 kvarter 5. Varje kvarter hade då någon eller några medlemmar från kvarteret på plats som visade runt och berättade om kvarteret. Det var uppskattat av de medlemmar som deltog och det uttrycktes önskemål om att detta kunde vi upprepa och kanske ha som en stående aktivitet varje sommar. Det var ett trevligt och lättsamt sätt att lära känna varandra eller bara få ett ansikte på varandra. Och alla som deltog tyckte både att det var roligt att få visa upp sina lotter och lika roligt att få komma in och titta på andras.
Trädplantering Det har också planterats ett träd till minne av föreningens 100 år. Ett epåletträd står nu vid föreningens förråd vid fotbollsplanen men ska senare omplanteras. Epåletträd är ett ovanligt träd som vi tänker oss att människor kommer att uppsöka och njuta av precis som av de andra ovanliga träd som finns i närheten; tex näsduksträdet.
Festen Slutligen firades 100-årsjubileet med en stor fest den 7/9 i Drakenbergsalen som var fint dekorerad av engagerade medlemmar. Ordförande Kim Rhedin Hüttner hälsade välkommen och därefter höll Mats Lindroth och Kerstin Persson ett intressant föredrag med bilder och film från gamla tider i vår förening. Systrarna Stridh hade tagit fram gamla bilder från deras morföräldrars och föräldrars tid i föreningen. Monica Wachtmeister berättade spontant om sina 8 år som föreningens första kvinnliga ordförande.
Det avnjöts en god buffé och kvällen avslutades med ett quiz med kluriga frågor om föreningen, odling och närområdet. Biobiljetter och Skansenbiljetter delades ut till vinnarna.
Tanto Södra uppvaktade föreningen med ett presentkort på 1000 kr som så småningom ska omsättas i någon växtlighet.
Hela kvällen visades ett bildspel med nytagna foton från våra lotter. Det var Eivor Holsberg Torén och Katrin Johansson som hade lagt ner ett fantastiskt arbete på att både fotografera och redigera materialet. Och som minne av 100-årsjubileet har de kolonister som önskat fått eget lottfoto utdelat till sig vid höstens städdag. Detta var mycket uppskattat!
Så till vemodet och den återkommande eftertanken, när omtyckta och väl kända kolonister plötsligt lämnar oss. Alla samtal över staketen eller vid fikapauserna, allt utbyte av plantor, bär och frukter och alla funderingar kring livet och framför allt de många gemensamma minnena. En dag tar det slut och det vet ju vi som sysslar med växande och vissnande, men ändå slår oss det plötsliga tomrummet med sin oförutsägbarhet. I år saknar vi Rose Könberg, Jenny Bytoft och Gunnel Fleischanderl.
Året som gått i jubileets tecken har också varit en påminnelse om hur priviligierade vi kolonister är som har fått denna möjlighet till odling och avkoppling mitt i Stockholm. Men det är också viktigt att påminna om att detta inte är en självklar rättighet utan att det kräver en ömsesidighet; respekt mot grannar och allmänhet och dessutom ett stort ansvar att följa de regler som staden ställer upp för att upplåta mark till koloniodlandet. I det ansvaret och i den gemensamma glädjen kan vi tillsammans bidra till att föra hela kolonirörelsen framåt.
Vi i styrelsen är stolta över vår förening och våra engagerade medlemmar samt tacksamma över den samarbetsvilja ni visar oss och varandra.
Inom styrelsen har vi också arbetat bra tillsammans och vi har försökt lösa fortlöpande uppgifter efter bästa förmåga. Det är roligt och spännande att delta i föreningsarbetet och vi är övertygade om att 2020 års styrelse kommer att föra föreningens utveckling framåt det kommande året!
Varmt tack för år 2019!
Stockholm den 31 december 2019
Kim Rhedin Hüttner

………………………………………………………………………………………………………………….

Verksamhetsberättelse för år 2020
Styrelsen för Tanto Norra Koloniträdgårdsförening får härmed avge följande redogörelse för föreningens 
verksamhet under räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31. 

Styrelse
Rebecka Theve lott 15 1 år kvar ordförande
Barbara Grabowska lott 8 1 år kvar kassör
Eva Göransson lott 107 omval 2 år sekreterare
Maria Ardelius lott 5 nyval 2 år
Daniel Kolski lott 78 nyval 2 år
Jens Fleischanderl lott 12 1 år kvar sammankallande KO
Gunnel Ljunggren lott 36 nyval 2 år
Suppleanter
Frida Simpkins lott 83 nyval 1 år
Helena Johnzon Dahl lott 7b nyval 1 år

Revisorer
Roland Karlsson lott 50
Christina Nilsson lott 3
Revisorssuppleanter
Eva Sandborg lott 57
Åsa Westberg lott 104
Valberedning
Monica Wachtmeister lott 54
Eivor Holsberg Torén lott 59
Katrin Johansson lott 110
Kvartersombud (KO
KO1: KO2:
kvarter 1: Christina Nilsson, lott 3 Arvid Fogelberg, lott 1 (son)
kvarter 2: Olof o Elisabeth Bodén, lott 38 Jan Nilsson, lott 23
kvarter 3: Roland Karlsson, lott 50 Rhenita Thedvall, lott 46
kvarter 4: Ulf Gråberg, lott 81 Tomas Karlberg, lott 84
kvarter 5 (Ligna): Anders Diamant, lott 114 Leo Westerståhl, lott 115
Studieorganisatör
Kjell Eklind lott 29
Vattenansvariga
Leif Östberg lott 90
Anders Diamant lott 114
Reserv; Lars Kalleryd lott 77
Intresselistan
Annika Lindholm lott 20
Eivor Holsberg Torén lott 59
Värderare av lotter (vid försäljning)
Ulf Gråberg lott 81 samordnare /reserv
Barbara Grabowska lott 8
Roland Karlsson lott 50
Christina Larsson lott 14
Åsa Ekerholm lott 88
Bygglovsärenden/information
Ulf Gråberg lott 81
Kontraktskrivning
Rebecka Theve lott 15
Barbara Grabowska lott 8
Mejllistan
Barbara Grabowska lott 8
Adresslistan
Barbara Grabowska lott 8
Odlingsrådgivare
Eivor Holsberg Torén lott 59
Skadedjursansvarig
Lena Israelsson lott 52
Kontakt hemsidan
Barbara Grabowska (lämnar) lott 8
Helena Johnzon Dahl (tar över) lott 7b
Kontaktperson polisen/grannsamverkan
Helena Johnzon Dahl lott 7b
Linnéträdgården
Barbara Grabowska lott 8

Föreningshuset
I år har inga styrelsemöten hållits i föreningshuset pga coronapandemin. 
konstituerande mötet hölls dock på uteplatsen utanför huset.
En del medlemmar har använt det för enstaka privata sammankomster 
stått tomt pga restriktionerna gällande pandemin. 

Föreningsinformation
Ordinarie årsmöte som var planerat till 26 mars blev tyvärr inställt pga pandemin. Istället togs
ett årsmötesbeslut ”per capsulam” via mejl från medlemmarna beträffande:
1. -styrelsens verksamhetsberättelse
2. -fastställande av balansräkning och resultaträkning
3. -revisorernas berättelse
4. -frågan om styrelsens ansvarsfrihet
5. -valberedningens förslag till ny styrelse (ordförande, kassör, övriga styrelseledamöter
och suppleanter)
6. -valberedningens förslag till revisorer och revisorssuppleanter
7. -valberedning
Medlemmarna har fått samtliga dokument (Verksamhetsberättelse 2019 och namnförslagen till
nya styrelsen) utskickade till sig via post.
Föreningen hade 95 medlemmar 2020-12-31 (en lott delades i två under slutet av året).

Styrelsen hade konstituerande möte 28 mars och har efter det haft 8 möten under 2020 och ytterligare 2 styrelsemöten är planerade i början av 2021 innan årsmötet. Totalt 10 protokollförda möten. Alla möten (utom det konstituerande) har skett helt via Skype. 

Rundvandringen gjordes 14 juni och uppföljande rundvandring 19 september. Föreningens staket: Inköp har gjorts av 1000 målade staketpinnar från stadsdelsförvaltningen. Många pinnar och en del grindar har bytts ut under sommaren. Under sommaren fick föreningen staketen målade av sommarjobbande skolungdomar. Stadsdelsförvaltningen stod
för kostnaden.

Kvartersombud KO 2 i kvarter 5 har lämnat föreningen under hösten. Ingen ny KO 2 är utsedd än.

Daniel Kolski lämnade sitt uppdrag i styrelsen under sommaren då han fick arbete i annat land. Vi tackar för hans medverkan!

Linnéträdgården
Barbara Grabowska sköter den exemplariskt. Föreningen såväl som 
den mycket.

Medlemsaktiviteter
Pga pandemin har det inte funnits möjlighet att ha så många gemensamma
medlemsaktiviteter i år.
 Städdag 23 maj kl. 10-13. I år hade vi ingen gemensam samling pga rådande
omständigheter. Medlemmarna samlades kvartersvis och KO fördelade de
arbetsuppgifter som behövde utföras. Inte heller hade vi gemensamt fika utan följde de
allmänna råden från folkhälsomyndigheten.
 Årets kolonist: Lilly Chou lott 56. Hon fick ett fint diplom målat av en av våra kolonister, Marianne Vikström, med motiveringen: ”En entusiastisk odlare som gjort ett fantastiskt jobb på lotten. Där pågår alltid nya, spännande projekt. Lilly delar med sig av kunskap, fröer och plantor, och är med sitt glada humör en stor tillgång i föreningen. Hennes odlarlust väcker glädje och intresse hos kolonister och förbipasserande allmänhet.”
 Den murade trappan till föreningshuset är nu färdigställd med ytterligare två trappsteg. Kolonister lämnade in stenar och gemensamt murades två trappsteg och på det sättet täcktes den hala stenhällen mot gräsmattan över. Det blev mycket fint.
 Återvinningsdagar med Big Bag 24 maj och 4 oktober.
 Rundvandring med styrelsen och KO: 14 juni och 19 september.
 Höstens städdag 3 oktober kl 10-12. Samling kvartersvis och ingen gemensamt fika pga
rådande restriktioner.
 Flisning genomfördes 18 oktober samordnat av Yani Kolokythas.
 Ljushögtiden i september regnade tyvärr bort.

Utbildning/Studier
Studier 2020:
Inga studier har i år kunnat genomföras bland medlemmarna pga pandemin. En specialvisning i området ägde trots allt rum i september för Koloniträdgårdsförbundet av studieansvarig Kjell Eklind.
Miljödiplomeringsarbetet kommer återupptas 2021. Ett informationsbrev om de 8 stegen kommer skickas ut till medlemmarna i början av 2021.
Informationsbroschyrer och miljöpolicy fanns framtagna till förra årsmötet av miljögruppen. De kommer skickas med årets verksamhetsberättelse istället. 

Bikupor i Tanto Norra
Två bikupor finns på lott 82 och sköts av extern biodlare. Vi är glada för ”våra bin” och för att på detta sätt kunna vara med och bidra till den biologiska mångfalden. 

Ekonomi
Liksom förra året har en del färg och staketpinnar köpts in. Därutöver har penslar, olja, en ny gräsklippare och lite övrigt reparationsmaterial inhandlats. Ekonomin rör sig inom en rimlig ram för intäkter och utgifter.

Otrevligheter
Som tidigare år har en del inbrott, konstiga besök och stök på lotterna inträffat. Vi uppmanar alla kolonister som drabbas att alltid polisanmäla. Man kan också gå in på polisens hemsida och tipsa polisen via en länk på sånt som man är orolig över; tex obehöriga som rör sig i området, ovanligt mycket biltrafik, vandalisering och annat stök som man upplevt
och sett.
Helena Johnzon Dahl, lott 7b, är kontaktansvarig för föreningen i polisärenden. 
I år har en stuga brunnit ner och det är anmält som mordbrand. Kolonisten kommer uppföra nytt hus på lotten och det beräknas bli klart under 2021.

Nya kolonister
Föreningen välkomnar nya kolonister:
Lott 9 Maj Törnlind
Lott 70 Elisabeth Gonzales
Lott 71 Sara Thorson
Lott 72 Anna Forsberg
Lott 115 Malin Löfdal

Slutord
Året har präglats av coronapandemin. Varken årsmötet eller styrelsearbetet har kunnat genomföras på vanligt sätt. Och inte heller har vi som kolonister kunnat träffas på vanligt sätt och diskutera på plats och planera tillsammans. Ingen plantmarknad blev det heller. Många var oroliga och hade svårt att ta sig till sina lotter. Oro fanns att man inte skulle hinna med att komma igång med vårbruket och också en del oro över grannar som man undrade hur de hade det. Många grannar hjälpte till hos dem som inte så lätt kunde ta sig till sin lott. Flera har förstås varit sjuka, och många rädda att bli det. Städdagen i maj brukar vara den första gången alla har krupit fram ur sin vintervisten och ses igen och jobbar tillsammans men det blev inte som vanligt. Vi följde Folkhälsomyndighetens råd. Vi träffades kvartersvis och utan någon gemensam samling eller fika. Den obligatoriska
deltagarplikten blev inte längre obligatorisk men de flesta var ändå med. Några utförde arbetsuppgifter enskilt utan krav på kollektivt deltagande och andra vid något annat tillfälle. En av de stora arbetsuppgifterna som utfördes var att Getgubbens trappa fylldes på med grus. Ett tungt jobb och någon skottkärra pallade visst inte riktigt men det blev ett mycket bra
resultat! Hoppas ryggarna höll! Ganska många skruttiga staketpinnar byttes ut som vanligt och några grindar lagades. Framåt sommaren hade ändå de flesta vågat sig ut och närvaron på lotterna började bli väldigt stor. Faktiskt högre än normalt. När man inte kunde resa på samma sätt som tidigare
så blev det desto viktigare med lotten. De flesta kände tacksamhet och undrade hur det skulle ha varit om man inte haft detta andningshål med möjlighet att snacka lite med grannar över staketen och ta en fika på coronasäkert avstånd. Vi skötte våra lotter, rensade, vattnade och fixade så
aldrig har väl området varit så välskött som i år!
Trots att det inte riktigt var dags och att vi fått besked att vi inte kunde räkna med staketmålning i år så fick vi ändå staketen målade av sommarjobbande ungdomar genom stadsdelsförvaltningen. Det blev mycket fint, tack för det! Till skillnad från förra året då vi hade många gemensamma aktiviteter har vi av naturliga skäl inte haft något sådant i år. Styrelsen hade gärna sett en upprepning av Öppet kvarter, en eftermiddag då varje kvarter anspråkslöst bjöd in de andra kvarteren att kika på hur just de hade det. Vi hoppas att det kan genomföras igen nästa sommar! Höstens städdag genomfördes på samma sätt som vårens, kvartersvis och utan gemensamt fika. Tillsammans fick vi ändå mycket gjort och det kändes bra att alla hjälptes åt i vår förening.  Tyvärr har vår medlem Yvonne Sjöquist avlidit under året. Hon var tidigare aktiv i styrelsen under flera år, bla som sekreterare. Dessutom var hon engagerad i kolonistugan på Skansen. Det finns många kolonister som bidrar till föreningens arbete utan att sitta med i styrelsen. Det lagas och fixas med verktyg som lämnats trasiga i förråd, grindar och staket och uppbrutna förrådsdörrar lagas och skruvas ihop och målas i det tysta, mycket arbete läggs ner på att välja ut nya kolonister, att värdera lotter, att hålla ett vakande öga på stora träd, skadedjur ska hållas koll på, vattenläckor ska fixas, bygglov ska beviljas, dokument ska gås igenom och arkiveras och revisionen ska bevakas mm mm.  Tack till alla er som engagerar er!
Och ni som ännu inte känner att ni har en uppgift, ni har chansen igen nästa år! Arbetet med att bli miljödiplomerade fortsätter under nästa år. Det är inget vi kan välja om vi vill vara med i, det kommer vara ett krav från stadsdelsförvaltningen och vår omvärld. Ökad biologisk mångfald i staden och att odla med hänsyn till miljön är nödvändigt för vår framtid.
Vi äger inte våra lotter, utan har förmånen att en tid få bruka dem och njuta av dem. Koloniområdet är en del av stadens parkmark som och är till för alla. Målet är att kompostera, gödsla och använda miljömärkta produkter, elda 1 gång om året i gemensam tunna, grilla miljövänligt och hantera avfall på rätt sätt. Vi siktar på att bli miljödiplomerade under 2021!

Slutligen kan vi konstatera att vi som kolonister i Tanto Norra är mycket lyckligt lottade. Det har verkligen märkts ett år som detta, många av oss har slagits av den insikten. Att få en pratstund med en granne på ett coronasäkert sätt och att få odla och bruka den plätt man ansvarar för har ett år som detta varit ett ovärderligt tillskott i vardagen för många. Det har
också märkts på föreningens intresselista. Kön av intresserade blivande kolonister har ökat rejält i år med dubbelt så många nya sökande jämfört med förra året. Det är många som längtar efter en kolonilott!
Vi i styrelsen har arbetat bra tillsammans under året även om vi inte kunnat träffas på annat sätt än över Skype. Vi är stolta över vår förening och över att vi fått förtroendet att arbeta i styrelsen.
Vi tackar alla engagerade kolonister för i år. Vi hoppas också att detta speciella år kommer återgå till ett mer vanligt år nästa år! 
Det är ett privilegium att få vara medlem i Tanto norra koloniträdgårdsförening! 

Stort tack för år 2020.

Stockholm den 31 december 2020
Rebecka Theve, Barbara Grabowska, Eva Göransson, Jens Fleischanderl, Maria Ardelius, Gunnel Ljunggren,
Helena Johnzon Dahl, Frida Simpkins och Daniel Kolski (halva året). 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Verksamhetsberättelse 2022

Fysiskt årsmöte blev även i år inställt p.g.a. pandemin. Istället togs ett årsmötesbeslut, med officiellt datum 24 mars, ”per capsulam” via mejl från medlemmarna beträffande:

styrelsens verksamhetsberättelse, fastställande av balansräkning och resultaträkning, revisorernas berättelse, frågan om styrelsens ansvarsfrihet, valberedningens förslag till ny styrelse, revisorer och revisorssuppleanter, valberedning, motion gällande att ta bort höstens städdag.

Medlemmarna fick samtliga dokument (Verksamhetsberättelse 2021 och namnförslagen till nya styrelsen) skickade till sig per post.

 • Föreningen hade 95 medlemmar 2022-12-31.
 • Styrelsen hade konstituerande möte den 28 mars och har efter det haft 8 (tom november) protokollförda möten under 2022. Ytterligare styrelsemöten är planerade till 2022. Mötena har hållits i föreningshuset eller annan lokal.
 • Delar av styrelsen och kvartersombuden (KO) har haft ett planeringsmöte inför vårens städdag.
 • Styrelsen och kvartersombuden har genomfört en rundvandring i juni och en uppföljande rundvandring i september.
 • Sotning och brandskyddskontrollen av föreningshuset och alla aktiva kaminer i föreningen utfördes i november.
 • Föreningens staket: fortsatt arbete med underhåll av staketen. Vi bytte stolpar, staketpinnar, lagade grindar. Mycket finns kvar att göra
 • I slutet av året fick föreningen en oväntat hög räkning för vatten. Anledningen till detta är ännu delvis oklar och kommer att utreda av styrelsen.

Miljöarbete

Att aktivt verka för och värna om en bra miljö är en viktig del i kolonirörelsen verksamhet.

Vi är, sedan 2021, miljödiplomerade, av Koloniträdgårdsförbundet, på grundnivå för 2021 – 2023.

Miljödiplomet visar att vi:

 • utnyttjar resurser effektivt och minimerar användningen av ändliga resurser
 • motverkar spridningen av miljöskadliga ämnen
 • värnar om naturens mångfald och kretslopp
 • tar ansvar för kommande generationers odlare

Under åren 2021-23 ska vi följa de kriterier som gäller för grundnivån. Sedan har vi möjlighet att jobba för att uppfylla kriterierna för nästa nivå och bli diplomerade på bronsnivå.

Miljögruppen har, inför miljödiplomeringen, sammanställt en informationsbroschyr för varje av de totalt 8 kriterierna. 2022 låg fokus på bevattning, kompostering och eldning.

Medlemsaktiviteter

Med minskade pandemirestriktioner har vi i år kunnat ha lite fler fysiskt gemensamma medlemsaktiviteter. Det som varit är:

 • Gemensam eldning av trädgårdsavfall i tunna i maj, ställdes in pga avrådan från Storstockholms Brandförsvar
 • Städdag 21 maj, inleddes med gemensam samling vid föreningshuset för första gången sedan inledning av pandemin. Medlemmarna samlades sedan kvartersvis för fördelning av de arbetsuppgifter som behövde utföras
 • Återvinnings dag med Big Bag 22 maj
 • Årets rundvandring 11 juni. För dem, som fått påpekanden, skedde en uppföljande rundvandring 17 september. Rundvandringens fokus var även detta år att se över byggnationer
 • Hattfest 6 augusti
 • Mobil miljöstation 28 augusti
 • Skördefest 3 september
 • Minnesstund för Mats Lindroth i september
 • Workshop om kompostering 15 oktober
 • Återvinningsdag med Big Bag 15 oktober.
 • Flisning 16 oktober.

Föreningshuset

Föreningshuset har använts av enskilda kolonister, styrelsen och i samband med av medlemmar anordnade firande av Hattens dag i Norra Tanto i augusti, skördefest i september, minnesstund för Mats Lindroth i september och workshop om kompostering i oktober.

Linnéträdgården

Barbara Grabowska fortsätter att sköta Linnéträdgården exemplariskt och kommer fortsättningsvis att få hjälp av kvarter ett. Föreningen såväl som allmänheten uppskattar den mycket

Föreläsningar

Miljögruppen anordnade den 15 oktober en workshop om kompostering, med utgångspunkt från den informationsbroschyr som miljögruppen tagit fram för varje kriterium som gäller för grundnivån

Bikupor i Tanto Norra

Två bikupor finns på lott 82 och sköts av extern biodlare. Vi fick även i år möjlighet att köpa Södermalms honung där honung från våra bin ingick.

Inköp

 • Allt nödvändigt till Big Bag, städdagen och latrin
 • Mat till Skördefesten
 • Inhyrning av flismaskin

Skadegörelse / inbrott

Även i år är det ett flertal lotter som har utsatts för skadegörelse och oönskade besök. Särskilt utsatta har lotterna i Ligna och högst upp på berget varit. Många kolonister som drabbats har polisanmält händelsen vilket gjort att polisen periodvis ökat sin närvaro i området.

Nya kolonister och nya lottinnehavare

Föreningen välkomnar alla nya kolonister:

 • Lott 79 Maria Hedenström

Följande medlemmar har fått nya lotter

 • Lott 76 Emma Englund (tidigare lott 79)

Slutord

Under vårens rundvandring användes den nya mallen som togs fram året innan.

Vi tycker att vi med den har fått en bättre överblick över alla byggnationer som finns på de olika lotterna. Det har också bidragit till att styrelsen i samråd med den enskilde medlemmen kunnat verka för att brister åtgärdats. Styrelsen vill påpeka att det är viktigt att vi alla medlemmar uppmärksammar och följer regler, stadgar och arrendeavtal.

Reparationen av staketen sker framför allt under städdagarna men vid behov kan bygg- och reparations gruppen vara behjälplig.

Miljögruppens fokus har under våren/ sommaren 2022 legat på eldning, bevattning och kompostering.

En kompostträff anordnades i föreningshuset den 15 oktober. Utgångspunkten för diskussionen var den informationsbroschyr som miljögruppen tagit fram för varje kriterium som gäller för grundnivån.

Mats Lindroth avled i september. Han var en sann kolonist och en av de drivande bakom bygget av vårt fina föreningshus. Han har skrivit böcker om Tantolunden och guidat grupper i många år. Han namngav även vägarna på området. Det är många av oss som har fina minnen av Mats. Några medlemmar samlades under hösten för en minnesstund i föreningshuset för att minnas och hedra Mats.

Många medlemmar bidrar med värdefulla insatser till föreningens bästa. Några som bidragit mycket detta år är Yani Kolokythas som lagat föreningens lilla flismaskin och hållit i flisdagen med allt arbete som det innebär. Cathrine Couturier och Lena Karlsson bjöd in till Hattfest på Hattens dag i augusti. Maria Ardelius, Annika Lindholm, och Birgitta Sellin anordnade en skördefest för föreningens medlemmar i september. De hade lagat god mat till oss alla som deltog och det blev en väldigt trevlig eftermiddag i höstsolen. Stort tack till er och alla andra som jobbar på i de olika arbetsgrupperna, kvartersombud eller i andra uppgifter.

Vi i styrelsen vill slutligen rikta ett stort tack till alla medlemmar som bidrar till att vi har en levande och blomstrande förening.

Stockholm den 31 december 2022

Emma Englund     Jan Erlandsson    Barbara Grabowska    Monika Jansson

    Anna Medin              Anette Sandberg            Maj Törnlind