Regler i Tanto Norra

Detta gäller i Tanto norra koloniträdgårdsförening 

Allmänna Regler 

Eldning

Gemensam eldning i tunna sker under våren. Om inte eldningsförbud råder så sker detta under  vecka 18. Eldning får endast ske av organiskt material som inte kan komposteras eller flisas. 

Föreningshuset

Föreningshuset är öppet att låna för alla medlemmar. Bokning sker i föreningshuset. Kontakta styrelsen om ni inte vet var nyckeln finns.

Parkering 

Parkering på vägarna i området är inte tillåten. Vägarna måste vara fria för utryckningsfordon. Transporter kan ske för lastning/lossning. Tanto Norra delar parkeringsplats med Zinkens Odlarförening. Parkeringstillstånd fås av föreningen liksom kod till låset på bommen. 

Rundvandring

Kvartersombuden gör, tillsammans med representant från styrelsen och kolonisten, en årlig genomgång av lotten för att se att Tanto Norras regler för odling och byggnation efterföljs. Detta äger rum i början av juni. 

Staket och grindar

Staket och grindar är gemensamt ansvar. Kolonist som har staket ansvarar för att det är rent och ogräsfritt under staketet hela odlingssäsongen. Staket mellan lotterna är inte tillåtet. 

Städdag

Det är två gemensamma städdagar per år, en på våren och en på hösten. Obligatorisk närvaro för 1 person per lott.  Kvartersombuden (KO) organiserar arbetet på städdagen. Om man inte kan närvara på städdagen ska detta meddelas till kvartersombudet innan städ dagens början. Man får då en arbetsuppgift som kan utföras vid ett annat tillfälle.  För uteblivet deltagande som inte rapporterats betalar man 500 kronor. 

 

Växtlighet

Gränsgångar 

Där gränsgångar finns arrenderas ytan 50/50 av de som arrenderar lotterna. Dessa sköts av de kolonisterna som den gränsar till.

Ogräs. 

Kolonisten ska hålla efter ogräs, invasiva växter och rötter. 

Rågångar

Rågångar är huvudvägar genom kvarter och markerade på kartan. De tillhör föreningen, ska vara 100 cm breda och ska hållas klippta och fria från grenar, ogräs och blockeringar. 

Träd, häckar och buskar

Tänk på sluthöjd, bredd och beskärning. Grannens lott får inte bli skuggad av träd och buskar under större delen av dagen. Grenar och rötter får inte växa in eller över på grannens lott. Tänk på att hålla efter ogräs, frön och rötter så att de inte sprider sig till grannlotterna. Allmänheten ska kunna se in på lotterna. Häckar mot éntre sidan får som högst vara 1.10 meter.

Vilda träd. 

Låt inte vilda träd växa upp. Träd med en omkrets över 15 cm är kommunens ansvar och får inte röras.

Byggregler

Bod.

Man kan välja mellan bod och veranda, inte båda. Yttermått max 3 kvm.

Styrelsen ska ge tillåtelse för fristående bod. Bod i anslutning till stuga kräver bygglov från Stadsbyggnadskontoret och godkännande från styrelsen.

Mur/stödmur

Murar och stödmurar är täta inhägnader som kräver bygglov från Stadsbyggnadskontoret och godkännande från styrelsen om de är högre än 0,5 m.

Pergola 

En pergola, spjälställning för växter, är en öppen rums konstruktion/ struktur, som består av parvisa stolpar som är sammanbundna med överliggare, längs med och tvärs över. Pergolan får ej ha permanent tak. I kvarter 1 finns det äldre pergolas som är undantagna från detta. Markis som kan rullas av och på är tillåtet. 

Plank. 

Ett plank är en tät konstruktion som har mindre tomrum mellan brädorna än brädan är bred.
Maxhöjd 1.10 m över mark. Högre plank kräver bygglov från Stadsbyggnadskontoret och godkännande från styrelsen. 

Spaljé. 

En spaljé ska i sin konstruktion ha mer tomrum mellan brädorna än brädan är bred. 

Stuga 

Yttermått max 10 kvm, max 3 m hög från mark till taknock. bygglov från Stadsbyggnadskontoret och godkännande från styrelsen krävs. Avlopp från stugan är inte tillåtet.
Stadsbyggnadskontoret måste godkänna om stuga ska stå närmare tomtgränsen än 4,5 m. Även berörd granne ska godkänna om placering av stuga eller bod är 2 – 4,5 m från tomtgränsen. 

Trädäck. 

Max 10 kvm till ytan. Högst 0,5 m över mark – gäller genomsnittet mellan det lägsta och högsta måttet på marken.  Kontakta styrelsen innan du bygger. Styrelsen ska ge sitt godkännande.

Veranda 

Man kan välja mellan bod eller veranda, inte båda. Yttermått max 3 kvm.

En veranda är en utbyggnad med tak, golv och räcke. Veranda kräver bygglov från Stadsbyggnadskontoret och godkännande från styrelsen.

Växthus

Yttermått max 5 kvm till ytan och max 1,5 meter till taknock. 


Överlåtelse av lott 

Gifta par/sambos räknas som en enhet och en partner kan då överta en gemensam lott och komma ifråga för medlemskap om odlingsintresse och deltagande i föreningsarbete tidigare visats och övriga villkor uppfylls.

Som familjemedlem kan man i vissa fall överta arrendet av föräldrars/närståendes lott. Det krävs att man själv stått minst fem år på intresselistan samt deltagande och intresse i koloniträdgårds arbetet. Att själv ha arbetat i föreningen är meriterande. Även andra aspekter kan komma att vägas in.

Medlemskap i föreningen ärvs inte utan måste ansökas om. Det är alltid styrelsen som godkänner nya medlemmar.

Om de närstående, efter ett dödsfall, inte uppfyller kriterierna för att överta arrendet av kolonilotten så upphör rätten att bruka den. Dödsboet ärver värdet av byggnader och markanläggning. Dödsboet ska då säga upp arrenderätten som då ska hembjudas föreningen för att säljas vidare till någon ur intresselistan. Stockholm 2022-01-16